Föreläggande Lendo AB

Föreläggande: 14 januari 2016
Redan 2011 kritiserades Lendo av Konsumentverket för att använda så kallad "frånränta" i sin reklam. Lendo har tidigare lovat att ändra sin reklam enligt Konsumentverkets påpekanden, men så har inte skett trots upprepade påstötningar från verket.

Konsumentombudsmannen, KO, tog därför över ärendet och har nu utfärdat ett förbudsföreläggande mot Lendo för att få stopp på marknadsföringen av "frånränta". KO kräver även att bolaget i sin reklam måste bli tydligare med uppgifter om vad det kostar att ta ett lån.

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Lendo vid vite 500.000 kronor att vid marknadsföring av kredit till konsument ange den lägsta möjliga räntesatsen för krediten, så kallad "frånränta", om inte samtliga relevanta villkor för att erhålla frånräntan anges på ett klart och tydligt sätt i direkt anslutning till frånränteuppgiften.

KO förbjuder Lendo vid vite 500.000 kronor att vid marknadsföring av kredit till konsument påstå att "Lendo sänker dina lånekostnader" att "Vår snittränta har rasat med 8 %" eller att använda andra liknande påståenden som ger intryck av att det är Lendo som är kreditgivare eller – såvitt avser det första påståendet – att Lendo kan garantera en lägre lånekostnad eller – såvitt avser det andra påståendet – att det handlar om en nominell sänkning när det är en procentuell sänkning som avses.

KO ålägger Lendo vid vite 500.000 kronor att vid marknadsföring till konsument av kredit som innehåller ränte- eller annan sifferuppgift på ett klart och framträdande sätt ange ett representativt exempel med angivande av representativa uppgifter om

  • kreditränta
  • avgifter och andra kostnader som utgör en del av kreditkostnaden
  • kreditbelopp
  • kreditavtalets löptid
  • det sammanlagda belopp som betalas av konsumenten samt
  • om krediträntan är rörlig eller bunden och om det finns villkor om avbetalningar.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2013/673, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.