Föreläggande mot Detur AB

Föreläggande: 12 oktober 2022
Konsumentombudsmannen, KO, ålägger Detur Sweden AB att, då berörda resenärer via mejl får besked om att deras paketresa ställts in, informera om att Detur utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar ska betala tillbaka det som resenären har betalat för resan.

Till föreläggandet kopplats ett vite om 1 miljon kronor. Beslutet gäller omedelbart, utan hinder av att föreläggandet inte vunnit laga kraft.  

För att ta del av föreläggandet kontakta registrator via mejl konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/935.