Avtalsvillkorslagen

I avtalsvillkorslagen står det vad som gäller när företag skriver avtal med konsumenter. Till exempel om villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Avtalsvillkorslagen

Avtalsvillkorslagen gäller

Lagen gäller alla avtalsvillkor som företag använder när de erbjuder konsumenter varor, tjänster eller andra nyttigheter.

Hela avtalsvillkorslagen på riksdagens webbplats

Avtalsvillkorslagen gäller inte

Lagen gäller inte när företag och konsument har bestämt avtalsvillkoren tillsammans, det vill säga att konsumenten har haft möjlighet att själv påverka villkoren.

Avtalsvillkoren måste vara skäliga

De villkor som du erbjuder konsumenten måste vara skäliga. Att villkoren är skäliga innebär bland annat att de följer de lagar och regler som finns och att de inte gynnar dig på konsumentens bekostnad.

Tre grunder för oskäliga avtalsvillkor

Det finns tre varianter av oskäliga avtalsvillkor.

  • Villkoret är oskäligt om det strider mot konsumentskyddande lagar och ger konsumenter sämre rättigheter än vad som följer av dessa lagar.
  • Villkoret är oskäligt om det strider mot lagstiftning som inte är tvingande men leder till en så stor nackdel för konsumenten att det inte blir en rimlig balans mellan dina och konsumentens rättigheter. Till exempel att bara du kan säga upp avtalet.
  • Villkoret är oskäligt om det är vilseledande eller oklart formulerat och konsumenten inte kan förutse vilka konsekvenser villkoret får. Till exempel villkor som är motsägelsefulla eller ofullständiga.

Skyddet mot oskäliga avtalsvillkor gäller inom hela EU

I ett särskilt EG-direktiv står det att EUs medlemsländer ska ha ett system som förbjuder oskäliga villkor. I direktivet finns 17 exempel på villkor som är oskäliga om inte särskilda skäl talar emot.

Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor

I bilagan till direktivet finns den så kallade grå listan. Den innehåller avtalsvillkor som kan anses oskäliga.

Senast granskad 23 maj 2024