När avtalsvillkoren bryter mot lagen

De avtalsvillkor som du erbjuder konsumenter måste vara skäliga. Är de inte skäliga bryter de mot avtalsvillkorslagen. Avtalslagen och avtalsvillkorslagen är de centrala lagarna när du utformar dina avtal.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller villkor för avtal, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Avtalsvillkorslagen på hallakonsument.se

Om ditt villkor strider mot vad lagen säger, har konsumenten rätt att bortse från villkoret och istället agera utifrån vad som står i lagen.

En konsument kan också ha rätt att jämka avtalsvillkoret om villkoret är oskäligt med hänsyn till:

  • avtalets innehåll
  • omständigheterna vid avtalets tillkomst
  • senare inträffade förhållanden
  • omständigheterna i övrigt.

Läs mer i 36 § i avtalslagen på riksdagens webbplats

Konsumentverket har tillsyn över avtalsvillkorslagen

Vi har tillsyn över avtalsvillkorslagen. Vårt tillsynsansvar innebär att vi kan begära att du ska ändra dina avtalsvillkor. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är och hur villig du är att ändra i dina avtalsvillkor, finns olika alternativ.

Vi kontaktar dig 

När vi uppmärksammat att du bryter mot avtalsvillkorslagen tar vi kontakt med dig. Om du inte frivilligt ändrar dina avtalsvillkor skickar vi ett förbudsföreläggande. Är överträdelsen allvarlig kan vi ta ärendet direkt till Patent- och marknadsdomstolen. Det är sedan Patent- och marknadsdomstolen som kan förbjuda dig att använda avtalsvillkor. Förbudet kan även riktas mot en sammanslutning av företagare, till exempel en branschförening.

Förbudsföreläggande är ofta kombinerat med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Bryter du mot förbudet kan vitet dömas ut.

Konsumentombudsmannen (KO) kan också ta ärendet direkt till Patent- och marknadsdomstolen (PMD), till exempel om överträdelsen är allvarlig. Patent- och marknadsdomstolen kommer med ett avgörande i form av en dom, som oftast också är kopplad till ett vite. Om KO väljer att inte ta ärendet till Patent- och marknadsdomstolen, kan en sammanslutning av företagare, konsumenter eller löntagare göra det istället.

Läs mer om avtalsvillkorslagen

Du kan anmäla andra företags avtalsvillkor

Om du som företagare själv berörs av oskäliga avtalsvillkor kan du anmäla det andra företagets avtalsvillkor till Patent- och marknadsdomstolen. Du kan göra det som enskild företagare eller tillsammans med andra företagare.

Läs mer om Patent- och marknadsdomstolen hos Stockholms Tingsrätt

Senast granskad 9 maj 2022