Fel på tjänsten kunden beställt

Om du har utfört en tjänst felaktigt ska konsumenten informera dig om felet så att du får möjlighet att rätta till det.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumenttjänstlagen

Konsumenten kan reklamera fel upp till tre år, efter att du slutförde uppdraget. Undantaget är om tjänsten gäller arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker. Då kan konsumenten reklamera fel i upp till tio år.

När konsument har upptäckt felet ska konsumenten klaga på felet inom rimlig tid. Vad som är rimlig tid varierar. Men klagar konsumenten på felet inom två månader från att det upptäcktes, räknas det alltid som inom rimlig tid.

Tjänsten är felaktig i dessa fall

 • resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva av utförande och material. Det vill säga om du inte har utfört tjänsten fackmässigt
 • tjänsten inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat om
 • tjänsten inte har utförts enligt produktsäkerhetslagen och gällande säkerhetsföreskrifter
 • du inte har utfört tilläggsarbete som du är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada
 • resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som lämnats av dig eller för din räkning
 • du genom garanti eller liknande svarar för resultatet av tjänsten och detta försämras under den utsatta tiden.

Är tjänsten felaktig har konsumenten rätt att:

 • hålla inne betalning som säkerhet för sitt krav
 • kräva att felet rättas till utan kostnad, om det inte medför orimlig kostnad eller besvär för dig
 • göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för konsumenten att få felet tillrättat.
 • häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och du borde ha insett detta. Till exempel om tjänsten inte är färdig vid en avtalad tid och du vet om att tiden är viktig för konsumenten.

Försening

Om du avslutar uppdraget senare än vad du och konsumenten har avtalat, och det inte beror på konsumenten, har konsumenten rätt att hålla inne betalning. Konsumenten får välja att kräva att du utför tjänsten eller, om förseningen är av väsentlig betydelse, att häva avtalet. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd. Men först måste konsumenten reklamera förseningen.

Skadestånd

Om du skadar något när du utför tjänsten är du skyldig att ersätta konsumenten för skadan. Det kan till exempel vara dörren som ska målas eller annan egendom som tillhör konsumenten.

Vilket pris ska konsumenten betala?

 • Konsumenten ska betala vad ni har kommit överens om, det vill säga det pris som följer av avtalet.
 • Om pris inte inte är avtalat, ska konsumenten betala vad som är skäligt. Skäligt pris kan till exempel bestämmas genom vilket pris andra hantverkare tar för samma tjänst.
 • Har du lämnat en ungefärlig prisuppgift, får inte det priset överskridas med mer än 15 procent. Undantaget är om ni har avtalat om en högre gräns – i så fall gäller den. Använder ni våra avtalsformulär ABS och Hantverkarformuläret finns en gräns på 25 procent för markarbeten, rivningsarbeten och andra moment som kräver särskilda undersökningar för att kunna lämna fast pris på.
 • En fast prisuppgift får inte ändras, om inte tjänstens utformning har ändrats.
 • Du har rätt till pristillägg om du har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på konsumenten. Grundregeln är dock att du alltid ska samråda med konsumenten innan tilläggsarbeten görs.
 • Konsumenten behöver inte betala för arbete som försämras eller går förlorat på grund av en olyckshändelse som inträffar innan tjänsten är avslutad.
 • Konsumenten har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Det ska också framgå av räkningen hur priset har räknats fram.

Du har rätt till ersättning när tjänsten avbeställs

När konsumenten avbeställer tjänsten innan du har slutfört den, har du rätt till ersättning för den del av arbetet som du redan har utfört. Du har också rätt att få ersättning för förlorad inkomst på grund av att du inte har kunnat ta andra uppdrag.

När konsumenten betalar för sent

Om konsumenten är sen med betalningen, har du rätt att ställa in arbetet. Du har också rätt till ersättning för eventuella förluster.

Har du redan påbörjat arbetet är du skyldig att slutföra så pass mycket av det att det inte finns risk för allvarlig skada för konsumenten. Handlar arbetet om en sak, till exempel smycke eller en cykel, har du rätt att behålla den till dess att konsumenten har betalat.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024