Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en konsument. Lagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv.
 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten.
 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt.

Konsumenttjänstlagen gäller inte

 • Behandling av personer eller levande djur. Till exempel hos frisör eller veterinär.
 • Tillverkning av saker.
 • Försäljning av en sak, till exempel en hushållsmaskin, och den monteras eller installeras i samband med köpet.
 • Arbete som du utför för att rätta till fel i en såld sak eller fastighet.
 • Transportuppdrag. Till exempel möbelflyttning.
 • Fristående konsultuppdrag. Till exempel när en arkitekt gör en byggnadsritning.

När tjänsten är felaktig

 • Resultatet inte är fackmässigt utfört.
 • Tjänsten inte utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Resultatet inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat.
 • Tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen
 • Om du har låtit bli att utföra tilläggsarbete som du är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada. Det är ditt ansvar att informera konsumenten om det under arbetet uppstår behov av tilläggsarbete.
 • Resultatet inte stämmer överens med som har utlovats i reklam.

Konsumentens rättigheter vid felaktig tjänst

Om tjänsten anses felaktig kan konsumenten reklamera den. Konsumenten har rätt att reklamera en tjänst inom tre år efter avslutat arbete. Avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker har konsumenten rätt att reklamera fel som upptäcks inom tio år.

Är tjänsten felaktig har konsumenten rätt att hålla inne del av betalningen, kräva att felet rättas till, få avdrag på priset eller häva avtalet. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Läs mer om vad som gäller vid fel på tjänsten

Rätt till ersättning vid avbeställd tjänst

Om konsumenten avbeställer tjänsten innan den har slutförts har du rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Du har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att du inte har kunnat ta på dig annat arbete.

Rätt att ställa in arbetet om konsumenten är sen med betalningen

Om konsumenten inte betalar i rätt tid, får du ställa in arbetet tills dess att konsumenten betalar. Du har också rätt till ersättning för eventuella förluster.

Har du påbörjat arbetet är du skyldig att slutföra så pass mycket av arbetet att det inte finns risk för allvarlig skada för konsumenten. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till dig har du rätt att behålla den tills konsumenten har betalat.

Konsumenttjänstlagen i korthet

Hela konsumenttjänstlagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Senast granskad 23 maj 2024