Miljöpåståenden om klimatkompensation

Marknadsföring med påståenden om klimatkompensation går under samma regelverk som andra miljöpåståenden och ska följa reglerna i marknadsföringslagen, till exempel förbudet mot vilseledande marknadsföring.

Konsumentverkets egen bedömning är att allmänna påståenden kopplade till klimatkompenserade produkter ofta kan anses vaga och otydliga och därför ska kvalificeras för att få användas. Några exempel på några sådana allmänna påståenden är klimatkompenserad, klimatneutral och netto noll. Kvalificering innebär att det måste finnas en förklarande text i direkt anslutning till påståendet. Texten ska närmare beskriva produktens miljöfördel samt dess begränsningar.

Påståenden om klimatkompensation kan vara vilseledande

Påståenden om klimatkompensation riskerar att vilseleda konsumenten om produktens miljömässiga egenskaper. Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas förstå vad de innebär och kan därför inte fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det kan till exempel vara svårt för konsumenten att förstå att påståendena syftar på att företaget som marknadsför produkten har köpt utsläppsminskningsenheter i ett projekt någon annanstans i världen, eller att resultatet kan uppnås först efter viss tid. Det är inte heller säkert att konsumenten förstår att produkten ändå medför en belastning för miljön på grund av de utsläpp som den faktiskt ger upphov till.

Miljöpåståenden måste vara relevanta

Den förklarande textens innehåll måste avgöras från fall till fall. Bland annat beroende på vilken klimatkompensationsåtgärd som åsyftas. Ett miljöpåstående bör alltid avse de mest betydande delarna i produktens miljömässiga livscykel. Det är av stor vikt att marknadsföringen ger en rättvisande totalbild. Även om miljöpåståendet är kvalificerat kan marknadsföringen anses vilseledande, om helhetsintrycket som konsumenten får av marknadsföringen är alltför långtgående i förhållande till vad företaget kunnat bevisa.

Domstolspraxis om påståenden om klimatkompensation

Det finns viss domstolspraxis avseende marknadsföring med påståenden kopplade till klimatkompensation. I mål PMT 17372-21 har Patent- och marknadsdomstolen (PMD) uttalat sig om påståendet ”netto noll klimatavtryck” som användes i marknadsföring av mejeriprodukter. PMD anförde att påståendet gav konsumenten intrycket att den aktuella produkten inte påverkar klimatet alls eller i vart fall att den klimatpåverkan som produkten orsakar har kompenserats fullt ut. Bolaget hade inte tydliggjort att resultatet netto noll kunde uppstå först efter 100 år. Bolaget hade inte heller visat att kompensationsåtgärderna kommer att bestå i 100 år, vilket krävs för att uppnå det påstådda resultatet. Även om företaget hade utgått ifrån vedertagna standarder hade bolaget inte med tillräcklig styrka visat att marknadsföringen var vederhäftig.

Mer om miljöpåståenden om klimatkompensation i Konsumentverkets PM.

PM - Granskning av miljöpåståenden i marknadsföring av solceller

PM - Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring

Summary of environmental claims concerning climate compensation (in English)

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 15 februari 2023