Miljöpåståenden om klimatkompensation

Marknadsföring med påståenden om klimatkompensation går under samma regelverk som andra miljöpåståenden och ska uppfylla kraven i marknadsföringslagen, däribland kravet på god marknadsföringssed och förbudet mot vilseledande marknadsföring.

Det saknas vägledande domstolspraxis vad gäller miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring. Konsumentverkets egen bedömning är att allmänna påståenden kopplade till klimatkompenserade produkter ofta kan anses vaga och därför ska kvalificeras för att få användas. Några exempel på några sådana allmänna påståenden är klimatkompenserad, klimatneutral och netto noll. Kvalificering innebär att det måste finnas en förklarande text i direkt anslutning till påståendet. Texten ska närmare beskriva produktens miljöfördel samt dess begränsningar.

Påståenden om klimatkompensation kan vara vilseledande

Påståenden om klimatkompensation riskerar att vilseleda konsumenten om produktens miljömässiga egenskaper. Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas förstå vad de innebär och kan därför inte fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det kan till exempel vara svårt för konsumenten att förstå att påståendena syftar på att företaget som marknadsför produkten har köpt utsläppsminskningsenheter i ett projekt någon annanstans i världen. Det är inte heller säkert att konsumenten förstår att produkten ändå medför en belastning för miljön på grund av de utsläpp som den faktiskt ger upphov till.

Miljöpåståenden måste vara relevanta

Den förklarande textens innehåll måste avgöras från fall till fall. Bland annat beroende på vilken klimatkompensationsåtgärd som åsyftas. Ett miljöpåstående bör alltid avse de mest betydande delarna i produktens miljömässiga livscykel. Det är av stor vikt att marknadsföringen ger en rättvisande totalbild. Även om miljöpåståendet är kvalificerat kan marknadsföringen anses vilseledande, om helhetsintrycket som konsumenten får av marknadsföringen är alltför långtgående i förhållande till vad företaget kunnat bevisa.

Mer information om miljöpåståenden om klimatkompensation i Konsumentverkets PM.

PM - Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring

Summary of environmental claims concerning climate compensation (in English)

Senast granskad 11 mars 2022