Miljöpåståenden om klimatkompensation

För marknadsföring med påståenden om klimatkompensation gäller reglerna i marknadsföringslagen. Ett exempel är förbudet mot vilseledande marknadsföring. Allmänna påståenden kopplade till klimatkompenserade produkter har visat sig ofta vara otydliga för konsumenten enligt ny domstolspraxis.

Utifrån ny domstolspraxis på området bedömer Konsumentverket att allmänna påståenden kopplade till klimatkompenserade produkter ofta är otydliga för konsumenten. Det inte är säkert att det räcker med en så kallad kvalificering för att påståendet ska ge ett entydigt och tydligt intryck. En kvalificering innebär att det ska finnas en förklarande text i direkt anslutning till påståendet. Texten ska närmare beskriva produktens miljöfördel samt dess begränsningar.

Några exempel på allmänna påståenden är klimatkompenserad, klimatneutral och netto noll. Det kan vara svårt för dig som företagare att bevisa påståenden om klimatkompensation i marknadsföring. Konsumentverket rekommenderar därför att du istället använder dig av påståenden som beskriver vilka faktiska åtgärder företaget har vidtagit.

Påståenden om klimatkompensation kan vara vilseledande

Påståenden om klimatkompensation riskerar att vilseleda konsumenten om produktens miljömässiga egenskaper. Det är svårt för en konsument att förstå hur klimatkompensation faktiskt fungerar. Ett exempel är att beräkningar ofta bygger på ett långt tidsperspektiv och att resultatet kan uppnås först efter viss tid. Ett annat exempel är att produkten medför utsläpp och en belastning för klimatet även om företaget köpt klimatkrediter för ett projekt någon annanstans i världen. Även om påståendet  förklaras med vilken typ av måttsystem som använts för beräkningen av klimatkompensationen är det svårt för en konsument att förstå innebörden av de olika beräkningarna och antaganden som görs i beräkningarna.

Osäkerhetet vid beräkning av klimatkompensation

Det kan vara svårt för dig som företagare att bevisa hur du använder dig av klimatkompensation. Det du påstår i din marknadsföring måste du kunna styrka, det vill säga bevisa att det är sant. Det finns många osäkerheter vid beräkning av klimatkompensation. Både beräkning av utsläpp och av klimatkredit bygger på antaganden. Klimatkompensation beräknas i många fall på en lång tidsperiod, vilket i sig försvårar möjligheten att styrka klimatnyttan av åtgärderna.

Kritik har riktats mot klimatkompensation vad gäller effekt, kvalitet och att det till och med riskerar att leda till ökade utsläpp. Kritiken handlar bland annat om att det finns risk för dubbelräkning, det vill säga att samma utsläppsrätt används flera gånger. Andra risker är osäkerheten kring framåtkreditering. Det betyder att kompensationen helt baseras på utsläppsminskningar som ännu inte ägt rum och som därför är svåra att kontrollera. Det finns även en risk att projekten skulle ha genomförts oavsett om någon köpt utsläppsrätten.

Miljöpåståenden måste vara relevanta

Det är av stor vikt att marknadsföringen ger en rättvisande totalbild. Även om ett påstående om klimatkompensation är väl förklarat kan marknadsföringen anses vilseledande om helhetsintrycket som konsumenten får är alltför långtgående i förhållande till vad företaget kunnat bevisa.

Domstolspraxis om påståenden om klimatkompensation

I mål PMT 17372-21 har Patent- och marknadsdomstolen (PMD) förbjudit ett mejeriföretag att använda påståendet ”netto noll klimatavtryck” eller andra liknande påståenden som antingen ger intryck av att produkten inte ger upphov till något klimatavtryck alls eller som ger intryck av att den klimatpåverkan som produkten orsakar har kompenserats för fullt ut, när så inte är fallet.

PMD framförde att påståendet gav konsumenten intrycket att produkten inte påverkar klimatet alls eller att den klimatpåverkan som produkten orsakar har kompenserats fullt ut, vilket bolaget behövde bevisa. Bolaget hade inte tydliggjort att resultatet netto noll kunde uppstå först efter 100 år, vilket var fallet eftersom bolaget hade använt sig av måttsystemet Global Warming Potential 100 (GWP100) vid beräkning av klimatkompensationen.

Bolaget hade inte heller visat att kompensationsåtgärderna kommer att bestå i 100 år, vilket krävts för att uppnå det påstådda resultatet. PMD uttalade att en stor del av bolagets beräkningar byggde på antaganden som innehöll många osäkerhetsmoment, även om beräkningarna utgick från vedertagna standarder. Sammantaget hade bolaget inte med tillräcklig styrka visat att marknadsföringen var sanningsenlig.

PM - Granskning av miljöpåståenden i marknadsföring av solceller

PM - Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring

(Denna PM gjordes innan domen i mål 17372-21 meddelades och Konsumentverkets syn på rättsläget har därför justerats något därefter.)

Summary of environmental claims concerning climate compensation (in English)

Senast granskad 23 maj 2024