När marknadsföringen bryter mot lagen

Marknadsföring bryter mot lagen när den inte följer god marknadsföringssed, är vilseledande eller aggressiv.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Marknadsföringslagen

Det är Konsumentverket som har tillsyn över marknadsföringslagen och du kan därför få ett meddelande från oss om att du behöver ändra din marknadsföring för att den ska stämma överens med lagens bestämmelser.

Vi kontaktar dig 

Om du bryter mot marknadsföringslagen tar vi kontakt med dig. Om du inte frivilligt ändrar din marknadsföring kan vi skicka ett föreläggande eller så kan vi ta ärendet direkt till domstol.

Det finns två typer av förelägganden:

  • Förbudsföreläggande - du förbjuds att fortsätta med din marknadsföring.
  • Informationsföreläggande - du måste lämna viss information i din marknadsföring. Till exempel prisinformation.

Föreläggandet är normalt kombinerat med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Vid en upprepning är det Patent- och marknadsdomstolen som prövar ärendet och tar ställning till om du har brutit mot föreläggandet och om vitet ska betalas ut.

Domstolen kommer med ett avgörande i form av en dom, som normalt också är kopplad till ett vite. Målen i Patent- och marknadsdomstolen avgörs ofta efter huvudförhandling. Det förekommer också att målen avgörs efter skriftlig handläggning. Patent- och marknadsdomstolens domar kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, som är en del av Svea hovrätt.

Läs mer om Patent- och marknadsdomstolen

Läs mer om Patent- och marknadsöverdomstolen

Allvarliga överträdelser kan ge marknadsstörningsavgift

Om du gjort en särskilt allvarlig överträdelse i din marknadsföring kan du bli skyldiga att betala en så kallad marknadsstörningsavgift. Avgiften beräknas utifrån omsättning och är lägst tio tusen kronor och högst 4% av årsomsättningen under föregående år. 

Läs mer om regler för marknadsföring

Senast granskad 23 maj 2024