När marknadsföringen bryter mot lagen

Marknadsföring bryter mot lagen när den inte följer god marknadsföringssed, är vilseledande eller aggressiv.

Det är Konsumentverket som har tillsyn över marknadsföringslagen och det är vi som kan begära att du ska ändra din marknadsföring.

Vi kontaktar dig 

Om du bryter mot marknadsföringslagen tar vi kontakt med dig. Om du inte frivilligt ändrar din marknadsföring skickar vi ett föreläggande. Är överträdelsen allvarlig kan vi ta ärendet direkt till domstol.

Det finns två typer av förelägganden:

  • Förbudsföreläggande - du förbjuds att fortsätta med din marknadsföring.
  • Informationsföreläggande - du tvingas att lämna information i din marknadsföring. Till exempel prisinformation.

Föreläggandet är oftast kombinerade med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Godkänner du föreläggandet innebär det att om samma fel upprepas kan vitet dömas ut. Vid en upprepning är det tingsrätten som prövar ärendet och tar ställning till om du har brutit mot föreläggandet och om vitet ska betalas ut.

Om du inte godkänner föreläggandet kan vi ta ärendet till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen kommer med ett avgörande i form av en dom, som oftast också är kopplad till ett vite.

Läs mer om marknadsföringslagen

Allvarliga fel kan ge marknadsstörningsavgift

Om du gjort en särskilt allvarlig överträdelser i din marknadsföring kan du bli skyldiga att betala en så kallad marknadsstörningsavgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst tio miljoner kronor. Marknadsföringsmetoder som finns med i den svarta listan anses alltid vara en särskilt allvarlig överträdelse.

Svarta listan på riksdagens webbplats

Du kan anmäla andra företags marknadsföring

Om du som företagare själv berörs av någon marknadsföring kan du anmäla det andra företagets marknadsföring till marknadsdomstolen. Du kan göra det som enskild företagare eller tillsammans med andra företagare.

Läs mer på Marknadsdomstolens webbplats

Senast granskad 10 november 2016