Säkerhetsstandarder

Det finns säkerhetsstandarder för många varor och tjänster. Standarderna innehåller detaljerade krav och metoder som kan användas för att bedöma om en vara eller tjänst uppfyller lagstiftningens krav, vilka oftast är mera allmänt formulerade.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Checklista

  • Ta reda på om det finns standarder för produkten.
  • Är standarden harmoniserad?
  • Finns ingen standard – gör en riskvärdering och säkerställ att produkten är säker.

Eftersom produktsäkerhetslagstiftningen inte har detaljerade krav på produkter så hänvisar lagstiftning ibland till standarder, som innehåller tekniska krav. Standarderna är ett hjälpmedel för att klara av kraven i lagstiftningen. Det är frivilligt att använda standarder, men om du inte följer dem ska du på ett annat sätt kunna visa att produkten är säker.

I Sverige tas standarder bland annat fram av Svenska institutet för standarder, SIS, och dessa kan köpas på deras webbplats.

Standarder på SIS webbplats

Harmoniserad standard

Harmoniserade standarder är en kategori av europeiska standarder med en direkt koppling till speciallagstiftning, till exempel för leksaker och personlig skyddsutrustning. Det innebär att om din produkt uppfyller den typen av standarder, så anses produkten uppfylla lagstiftningens krav.

Harmoniserade standarder på Europeiska kommissionens webbplats

För produkter som inte har någon speciallagstiftning finns i vissa fall standarder som fungerar på motsvarande sätt som en harmoniserad standard. Via länken ovan, klicka på "General Product Safety"  för en sammanställning av dessa.

När standarder inte finns eller inte används

Det finns inte standarder för alla typer av produkter. För produkter som saknar standard, eller om du väljer att inte följa en standard, är det ditt ansvar att göra en riskvärdering och säkerställa att varan eller tjänsten är säker.

Om standarder saknas för produkter med speciallagstiftningen måste en bedömning ske i förhållande till lagstiftningens väsentliga krav. Vem som får göra bedömningen och hur det kan gå till ser olika ut för olika speciallagstiftningar.

När det inte finns någon speciallagstiftning, beskriver produktsäkerhetslagen att produktens säkerhet ska bedömas utifrån:

  • EU-kommissionens rekommendationer,
  • standarderna i det medlemsland där produkten tillverkas eller tillhandhålls,
  • god sed i din bransch,
  • den aktuella vetenskapliga och tekniska utvecklingen,
  • den säkerhetsnivå som en konsument kan förvänta sig.

Förutom standarder finns det tekniska rapporter och vägledningar. Inom vissa områden finns det även tekniska specifikationer. De tas ofta fram när området ännu inte är tillräckligt utvecklat för att en standard ska kunna fastställas.

Arbetet med att ta fram en standard

Standarder tas fram genom ett frivilligt samarbete mellan till exempel företag, myndigheter, forskare, konsument- och miljöorganisationer och andra intressenter. I Sverige är arbetet med att ta fram nya standarder uppdelat på tre olika standardiseringsorgan:

Den som vill kan delta i standardiseringsarbetet. Att bli medlem och delta i ett standardiseringsprojekt är ett sätt att påverka arbetet och få tillgång till standarder inom ditt område.

Senast granskad 1 november 2023