Säkerhet vid skönhetsbehandlingar

Du som utför skönhets- och kroppsbehandlingar av olika slag har ett ansvar enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) att tillhandahålla säkra varor och tjänster. Den som köper en behandling är att betrakta som en konsument som nyttjar en tjänst. Det innebär att kraven i produktsäkerhetslagen om tjänsters säkerhet måste vara uppfyllda.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Frisör och skönhetsbehandlingar

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att både varor och tjänster till konsumenter ska vara säkra och inte orsaka personskador. För att bedöma om din tjänst kan anses säker finns det några frågor du bör ställa dig:

  • På vilket sätt utförs behandlingen? Utsätts konsumenten för onödiga risker? 
  • Får konsumenten tillräcklig säkerhetsinformation för att kunna bedöma om hon eller han vill, eller kan, genomgå behandlingen? 
  • Genomför du behandlingen med den skyddsnivå som konsumenten rimligen kan förvänta sig?
  • Följer du de rekommendationer och riktlinjer som finns, till exempel i standarder och hos olika branschorganisationer? 

Konsumentverket har tagit fram en vägledning som kan vara till hjälp för dig som erbjuder behandlingar till konsument. I vägledningen finns tips om hur du kan lägga upp ditt förebyggande säkerhetsarbete.  

Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster.

Den här vägledningen vänder sig till dig som erbjuder tjänster där konsumenten själv är aktiv, ofta i verksamheter med anknytning till sport, fritid eller turism. Men det kan även gälla andra typer av tjänster, exempelvis hudvårdsbehandlingar.

Standarder för säkra tjänster

Alla behandlingar ska utföras på ett säkert sätt så att konsumenten inte utsätts för onödiga risker. Det finns standarder på området som kan vara till hjälp för dig och företaget att leverera en säker tjänst. Standarderna innehåller bland annat krav och riktlinjer för utförande och kompetens. Om du utför estetiska injektionsbehandlingar ställer standarden SS-EN 16844 krav på att du som utövare ska inneha legitimation inom hälso- och sjukvård.

Hos Svenska Institutet för Standarder, SIS,  finns mer information om relevanta standarder inom området: 

Köp standarderna på SIS webbplats   

Du kan också kontakta branschorganisationerna inom området för att få information om deras riktlinjer och rekommendationer. 

Lag för estetiska ingrepp och injektioner

Sedan den 1 juli 2021 gäller lag (2021:363) och förordning (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen innebär att endast legitimerade läkare eller tandläkare får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor får ge injektioner, exempelvis fillers och botox. Krav har även införts på information, samtycke, betänketid och åldersgräns på 18 år. För verksamheter som omfattas av lagen och förordningen ska dessutom patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas.  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för de berörda verksamheterna.

Om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar på IVO:s webbplats

Om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar på Socialstyrelsens webbplats

Mer om säkerhet

Andra myndigheters ansvar

Det finns flera andra myndigheter som också har tillsynsansvar inom området skönhetsbehandlingar:

  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal.
    IVO:s webbplats  
  • Kemikalieinspektionens ansvarsområde inom området skönhetsbehandlingar rör vissa kemiska produkter som exempelvis lim som används för att fästa lösögonfransar och tejp som används för att fästa löshår. 
    Kemikalieinspektionens webbplats

 

Senast granskad 2 november 2023