Till dig som hyr ut hoppborgar

När du hyr ut hoppborgar till privatpersoner, företag, organisationer eller event är det viktigt att du har kunskap om säkerhetsreglerna för hoppborgar så att barnens lek kan ske på ett säkert sätt.

Hoppborgen som du hyr ut ska uppfylla kraven i säkerhetsstandard SS-EN 14960-1:2019

Standarden SS-EN 14960-1:2019 "Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning” tar upp grundläggande säkerhetskrav vid konstruktion, tillverkning, provning och användning av hoppborgar.

Standarden definierar uthyrarens ansvar att omfatta bland annat:

 • att genomföra rutininspektion och årlig inspektion
 • att bedöma hur många personer som krävs för att övervaka hoppborgen
 • att ge den som hyr säkerhetsinformation angående användandet av hoppborgen

Standarden EN14960-1:2019 på SIS webbplats

Rutininspektion

Uthyraren skall genomföra, eller utse en person att utföra rutininspektion. Denna inspektion ska utföras före varje användning. Är du som uthyrare inte själv på plats och genomför inspektionen ska du förse den som hyr hoppborgen med information om hur installationen och inspektionen ska göras.

Rutininspektionen innebär kontroll av att:

 • platsen för hoppborgen är lämplig
 • alla förankringar är säkra och på plats
 • stötabsorberande mattor är på plats
 • det inte finns några hål eller revor i tyg eller sömmar som påverkar säkerheten
 • rätt fläkt används
 • lufttrycket i borgen är tillräckligt för att ge en fast och tillförlitlig grund
 • det inte finns några exponerade elektriska delar och att kablar inte är slitna
 • stickproppar, uttag, strömbrytare etc. inte är skadade
 • anslutningsröret och fläkten är fast förbundna med varandra
 • fläkten är säkert placerad.

Årlig inspektion

En årlig inspektion bör utföras av en person med erforderlig kompetens om standardens krav. Vad den årliga inspektionen ska innefatta framgår av standarden. Brister som upptäcks vid inspektionen ska åtgärdas.

Underhåll

Tillverkaren ska ge information om hur man inspekterar utrustningen och med vilka intervall detta ska göras. För att avhjälpa fel och bibehålla en god säkerhetsnivå bör utslitna delar bytas ut, hål och trasiga sömmar åtgärdas och defekta konstruktionsdelar bytas ut.

Alla ändringar som påverkar hoppborgens väsentliga säkerhet ska endast göras efter samråd med tillverkaren eller en person med erforderlig kompetens om standardens krav.

Till hoppborgen ska du bifoga tillräckliga användar- och säkerhetsinstruktioner

Som uthyrare ska du kunna visa upp den användar- och säkerhetsinformation du förser de som hyr hoppborgar av dig med. Denna information bör innehålla information om bland annat:

 • att hoppborgen ständigt ska övervakas
 • hur man lotsar personer i och ur hoppborgen på ett säkert sätt
 • att användarnas längd inte får överskrida maxlängden.
 • att antal användare inte får överskrida maxantalet
 • minsta antalet driftspersonal som krävs
 • att skor, vassa föremål, mat och andra olämpliga objekt ej ska tas in i hoppborgen
 • att ingången ska hållas fri från hinder
 • att förbjuda användarna från att klättra eller hänga på väggarna
 • vad som ska göras i händelse av en nödsituation eller olycka.

En del av denna information ska tillverkaren av hoppborgen förse uthyraren med. Detta gäller bland annat detaljer för:

 • installation; till exempel förankring och antalet förankringspunkter och maximalsäker vindstyrka
 • användning; till exempel begränsningar i antal användare och användarnas längd, information om vad som ska övervakas
 • inspektion och underhåll.

Vilken dokumentation bör jag ha för min hoppborg?

Du ska som uthyrare kunna visa upp att hoppborgarna du hyr ut uppfyller standarden för hoppborgar genom att:

 • uppvisa protokoll/certifikat från provning och inspektion av hoppborgen
 • dina rutiner för underhåll och inspektion av hoppborgen
 • ditt register över inspektioner, underhåll, ändringar av hoppborgen
 • ditt register över inträffade olycksfall.

Hoppborg för hemmabruk är inte till för uthyrning för publika evenemang

En hoppborg för hemmabruk ska inte användas för uthyrning för offentligt bruk då den inte är utformad för att tåla sådan belastning. Hoppborgar för hemmabruk är leksaker och ska vara CE-märkta. Hoppborgar för uthyrning får inte vara CE-märkta utan ska uppfylla standarden EN14960-1:2019.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 26 april 2024