Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Den 21 april 2018 började ett nytt regelverk tillämpas för personlig skyddsutrustning, förordning (EU) 2016/425.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

EU-förordningen är direkt tillämplig i Sverige och kompletteras i den svenska lagstiftningen av lagen (2018:125) och förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. 

Förordningens text hittar du här

EU-kommissionen har publicerat ett dokument med frågor och svar kring vilka förändringar som följer av den nya lagstiftningen.

Läs dokumentet med frågor och svar här

Ett förtydligande finns även kring förordningens artikel 47, som behandlar giltighet hos typkontrollintyg vid övergången mellan regelverken:

Läs dokumentet med förtydligandet här

För de flesta produktgrupper är skillnaderna mellan den nya förordningen och direktivet inte särskilt stora. Ett viktigt förtydligande i förordningen är att de olika ekonomiska aktörernas respektive ansvar. Du som är tillverkare, importör eller distributör bör läsa igenom vilka krav som ställs på dig

Tillverkaren måste upprätta en ny försäkran om överensstämmelse enligt förordningen, det gäller alla produkter (en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse). Dokumentet EU-försäkran, eller en webbadress till denna ska medfölja produkten. Produkten måste numera också vara märkt med tillverkarens adressuppgifter.

Importören är, till skillnad från tidigare, skyldig att märka produkten med sitt namn och sina adressuppgifter. Importören ska också bevara en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse i 10 år efter det att en utrustning har släppts ut på marknaden.

För några produktgrupper är förändringarna större, bland annat hörselskydd och räddningsvästar. Dessa flyttas från kategori II till kategori III. Nytt är också att även utrustning för privatpersoner till skydd mot hetta (exempelvis ugnsvantar och grytlappar) omfattas av reglerna.

För många produkter kommer det gå att använda ett befintligt EG-typkontrollintyg för att visa överensstämmelse med förordningen, dock som längst fram till 21 april 2023 (dokumentet ovan om artikel 47 ger vägledning i denna fråga). Om du som tillverkare är osäker på vad som gäller för din produkt, kan du rådgöra med ditt anmälda organ (gäller kategori II och III-produkter).

Här finns ett vägledningsdokument för tillämpning av förordning (EU) 2016/425. Dokumentet har publicerats av EU-kommissionen. I dokumentet finns, bland mycket annat, information om hur produktgrupper kategoriseras.

Vägledningsdokument för tillämpning av förordning (EU) 2016/425 ”PPE Requlation Guidelines”

Övergångsregler

Förordning (EU) 2016/425 och direktivet 89/686/EEG gällde parallellt under tiden 21 april 2018 till 20 april 2019. Sedan den 21 april 2019 tillämpas endast den nya förordningens regler.

Produkter (enskilda exemplar, inte modeller) som släppts ut på marknaden före 21 april 2019 och uppfyller kraven i direktivet 89/686/EEG kan fortsätta att tillhandahållas. En närmare beskrivning av begreppet "utsläppande på marknaden" finns i avsnitt 2.3 i blåboken om genomförande av EU:s produktbestämmelser.

Här hittar du Blue Guide - 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 2 mars 2022