Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Den 21 april 2018 började ett nytt regelverk tillämpas för personlig skyddsutrustning, förordning (EU) 2016/425.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

EU-förordningen är direkt tillämplig i Sverige och kompletteras i den svenska lagstiftningen av lagen (2018:125) och förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. 

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning på ec.europa.eu

EU-kommissionen har publicerat ett dokument med frågor och svar kring vilka förändringar som följer av den nya lagstiftningen.

Guide om förändringar i lagstiftningen på ec.europa.eu (på engelska)

Ett förtydligande finns även kring förordningens artikel 47, som behandlar giltighet hos typkontrollintyg vid övergången mellan regelverken.

Förtydligande kring förordningens artikel 47 (på engelska)

Olika ansvar beroende på din roll

För de flesta produktgrupper är skillnaderna mellan den nya förordningen och direktivet inte särskilt stora. Ett viktigt förtydligande i förordningen är att de olika ekonomiska aktörernas respektive ansvar. Du som är tillverkare, importör eller distributör bör läsa igenom vilka krav som ställs på dig.

Är du tillverkare gäller artikel 8, importör läser artikel 10 och distributör artikel 11 i EU-förordningen om personlig skyddsutrustning.

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning på ec.europa.eu

Tillverkaren måste upprätta en ny försäkran om överensstämmelse enligt förordningen, det gäller alla produkter (en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse). Dokumentet EU-försäkran, eller en webbadress till denna ska medfölja produkten. Produkten måste numera också vara märkt med tillverkarens adressuppgifter.

Importören är, till skillnad från tidigare, skyldig att märka produkten med sitt namn och sina adressuppgifter. Importören ska också bevara en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse i 10 år efter det att en utrustning har släppts ut på marknaden.

Större förändring för vissa produktgrupper

För några produktgrupper är förändringarna större, bland annat hörselskydd och räddningsvästar. Dessa flyttas från kategori II till kategori III. Nytt är också att även utrustning för privatpersoner till skydd mot hetta (exempelvis ugnsvantar och grytlappar) omfattas av reglerna.

För många produkter kommer det gå att använda ett befintligt EG-typkontrollintyg för att visa överensstämmelse med förordningen, dock som längst fram till 21 april 2023 (dokumentet ovan om artikel 47 ger vägledning i denna fråga). Om du som tillverkare är osäker på vad som gäller för din produkt, kan du rådgöra med ditt anmälda organ (gäller kategori II och III-produkter).

Här finns ett vägledningsdokument för tillämpning av förordning (EU) 2016/425. Dokumentet har publicerats av EU-kommissionen. I dokumentet finns, bland mycket annat, information om hur produktgrupper kategoriseras.

Vägledningsdokument för tillämpning av förordning (EU) 2016/425 ”PPE Requlation Guidelines" på ec.europa.eu

Övergångsregler

Förordning (EU) 2016/425 och direktivet 89/686/EEG gällde parallellt under tiden 21 april 2018 till 20 april 2019. Sedan den 21 april 2019 tillämpas endast den nya förordningens regler.

Produkter (enskilda exemplar, inte modeller) som släppts ut på marknaden före 21 april 2019 och uppfyller kraven i direktivet 89/686/EEG kan fortsätta att tillhandahållas. En närmare beskrivning av begreppet "utsläppande på marknaden" finns i avsnitt 2.3 i blåboken (Blue Guide) om genomförande av EU:s produktbestämmelser.

Blue Guide om genomförandet av EU:s produktbestämmelser på ec.europa.eu

Senast granskad 24 januari 2024