Ansvariga myndigheter för att kontrollera leksaker

Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket är de tre myndigheter som ansvarar för kontrollen över de leksaker som finns på marknaden. Dessa myndigheter ansvarar för att kontrollera att näringsidkare tar sitt ansvar och säkerställer att de leksaker som säljs eller på annat sätt erbjuds på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Myndigheterna ansvarar för olika områden

  • Konsumentverket har det huvudsakliga marknadskontrollansvaret för leksakers säkerhet.
  • Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet när det gäller leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.
  • Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tillsyn av leksakers elektriska egenskaper.

Kontrollarbetet sker bland annat genom att myndigheterna genomför marknadskontroller.

Så arbetar Konsumentverket med marknadskontroller

Kemikalieinspektionens information om leksaker

Elsäkerhetsverkets information om elsäkra leksaker

Du är skyldig att ha rätt dokumentation

Kontrollmyndigheterna har rätt att göra besök hos dig för att ta ut varor för kontroll. Besöken får göras där du tillhandahåller leksaker eller på lagret där leksakerna förvaras.

För att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna bedöma om en leksak uppfyller gällande krav är du skyldig, att på myndighetens begäran, lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

Om du inte följer en sådan begäran kan vi förelägga dig att fullgöra din skyldighet. Ett sådant föreläggande går alltid att överklaga och förenas normalt med ett vite. Vi kontaktar dig alltid först för att få till en frivillig rättelse.

Om det visar sig att din leksak inte uppfyller gällande lagstiftning eller att den är farlig, kan du till exempel:

  • förbjudas att tillhandahålla produkten
  • åläggas att lämna säkerhets- eller varningsinformation
  • åläggas att återkalla produkten.

Om du medvetet eller oaktsamt bryter mot lagen riskerar du att åläggas en sanktionsavgift. Avgiften är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften döms ut av förvaltningsdomstol efter att marknadskontrollmyndigheten har gjort en ansökan.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 6 februari 2024