När produkten inte uppfyller lagen

Konsumentprodukters säkerhet kan bedömas utifrån flera olika lagstiftningar, bland annat produktsäkerhetslagen. När det visar sig att en produkt (vara eller tjänst) inte uppfyller lagens krav eller om produkten är farlig kan du i yttersta fall förbjudas att sälja produkten och tvingas återkalla den.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

När Konsumentverket uppmärksammar att din produkt inte uppfyller säkerhetskraven tar vi kontakt med dig för att diskutera överträdelsen och försöker komma överens om en frivillig rättelse. Om du inte frivilligt vidtar de åtgärder som behövs kan vi utfärda ett föreläggande om säljförbud eller andra åtgärder. 

Föreläggandet är oftast förenat med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Om du inte har följt de åtgärder vi bett dig om, döms vitet ut. Vitet döms ut av domstol efter att vi gjort en ansökan.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Den som bryter mot sina skyldigheter riskerar en sanktionsavgift

Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet (med flit eller av slarv) brutit mot dina skyldigheter enligt produktsäkerhetslagen, kan du bli skyldig att betala en så kallad sanktionsavgift. Avgiften är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften döms ut av förvaltningsdomstol efter att vi har gjort en ansökan.

Läs produktsäkerhetslagen i sin helhet på riksdagens webbplats

 

Senast granskad 6 februari 2024