Ansök om KO-biträde

Konsumentombudsmannen (KO) kan ibland hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med företag/näringsidkare. KO är då den enskilda konsumentens ombud vid domstol eller Kronofogdemyndigheten. Denna hjälp kallas KO-biträde och finns reglerad i en särskild lag.

KO får bara besluta att biträda en enskild konsument under vissa förutsättningar:

  • att tvisten bedöms ha betydelse för hur lagen tillämpas inom ett särskilt område
  • att tvisten berör ett stort antal konsumenter

När KO biträder en enskild konsument i en tvist står staten för konsumentens rättegångskostnader. KO avgör om en tvist är lämplig för KO-biträde efter en ansökan från konsumenten. Du kan skicka din ansökan via e-post eller vanlig post.

Checklista för ansökan om KO-biträde

  • Sökandens namn, adress, telefonnummer, e-post
  • Näringsidkarens namn, adress, telefonnummer
  • En noggrann beskrivning av tvisten inklusive tvistens bakgrund samt parternas, det vill säga konsumentens och näringsidkarens, inställning
  • Uppgift om eventuell bevisning och tidigare skriftväxling mellan parterna
  • Uppgift om tvisten har prövats av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller tingsrätt (ange i så fall diarie- eller ärendenummer hos myndigheten)
  • Kopior av handlingar som kan vara av betydelse för KO:s bedömning

Skicka ansökan via post

Skicka din ansökan till oss och skriv "Ansökan om KO-biträde" som rubrik.

Konsumentombudsmannen
Box 48
651 02 Karlstad 

Mejla in din ansökan

Skicka din ansökan till konsumentverket@konsumentverket.se och skriv "Ansökan om KO-biträde" som ämnesrad/rubrik.

Din ansökan blir offentlig handling

Konsumentverket är en statlig myndighet. Det är därför viktigt att komma ihåg att alla handlingar som kommer in till Konsumentverket/KO enligt huvudregeln blir allmänna och därför kan begäras ut och läsas av allmänheten.

KO:s beslut kan inte överklagas

Ett beslut som innebär att KO inte kommer att medverka i en tvist kan inte överklagas. KO:s beslut att inte biträda en konsument betyder inte att konsumenten har fel i själva tvistefrågan. Ett sådant beslut betyder endast att KO inte kommer att biträda konsumenten i tvisten och att konsumenten får söka annat ombud, exempelvis en advokat.

Hantering av personuppgifter

Om du anger namn, adress, e-postadress eller telefonnummer när du anmäler sparar vi uppgifterna för att ha möjlighet att återkoppla till dig om ditt ärende. Tänk på att inte lämna mer uppgifter om dig själv än vad som är nödvändigt. 

Här kan du läsa mer om Konsumentverkets behandling av personuppgifter

Senast granskad 1 juli 2024