Grupptalan

Konsumentombudsmannen (KO) kan hjälpa en grupp konsumenter som har en tvist med ett företag/näringsidkare. KO företräder då en hel grupp av konsumenter vid domstol.

Vid en grupptalan företräder en person alla andra personer som är med i gruppen. Det finns tre typer av grupptalan; enskild grupptalan, organisationsgrupptalan och offentlig grupptalan. KO kan gå in och företräda en grupp konsumenter vid en offentlig grupptalan. Ofta handlar det om att en näringsidkare orsakat en större grupp konsumenter en väsentligt likartad skada och att konsumenterna vill ha kompensation.

Grupptalan finns reglerad i särskilda författningar, lag (2002:599) om grupprättegång i tvister samt förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.

Förutsättningar för grupptalan

För att KO ska kunna biträda en grupp konsumenter i en offentlig grupptalan måste vissa förutsättningar vara uppfyllda: 

 • Att det är motiverat från allmän synpunkt, till exempel att det är av stor nytta för många konsumenter.
 • Att tvisten är mellan konsument och näringsidkare och rör varor, tjänster eller andra nyttigheter, till exempelvis försäkringar, som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk.
 • Att alla gruppmedlemmar har omständigheter som är gemensamma eller likartade.
 • Att grupprättegången inte framstår som olämplig på grund av att vissa gruppmedlemmars anspråk till sina grunder skiljer sig väsentligt från övriga anspråk.
 • Att grupprättegång är det bästa alternativet för att lösa tvisten.
 • Att gruppen med hänsyn till storlek, avgränsning och i övrigt är lämpligt bestämd.

Kontakta KO angående grupptalan

Om du har varit med om något som du tror skulle kunna bli en grupptalan kan du tipsa oss. Bifoga följande uppgifter:

Checklista för grupptalan

 • Konsumentens (den drabbades) namn, adress, telefonnummer och e-post.
 • Information om gruppen som har drabbats. Gärna så detaljerad som möjligt, med namn på gruppmedlemmarna.
 • Näringsidkarens namn, adress, telefonnummer.
 • En noggrann beskrivning av tvisten inklusive tvistens bakgrund samt parternas, det vill säga konsumentens och näringsidkarens, inställning.
 • Uppgift om eventuell bevisning och tidigare skriftväxling mellan parterna.
 • Uppgift om tvisten har prövats av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller tingsrätt (ange i så fall diarie- eller ärendenummer hos myndigheten).
 • Kopior av handlingar som kan vara av betydelse för KO:s bedömning.

KO:s fortsatta handläggning

Vi tar ställning till om KO ska företräda gruppen vid en grupprättegång. Behöver vi ytterligare underlag eller information i utredningen kommer vi att ta kontakt med dig. När KO tagit ställning meddelar vi dig om det är aktuellt att väcka offentlig grupptalan eller inte. I normala fall får du svar inom 4 veckor.

Kontakta KO via post

Skicka ditt tips till oss och ange "Grupptalan" som rubrik.

Konsumentombudsmannen
Box 48
651 02 Karlstad 

Kontakta KO via mejl

Skicka ditt tips till konsumentverket@konsumentverket.se och skriv ”Grupptalan" som ämnesrad/rubrik.

Inkomna handlingar blir allmänna

Konsumentverket är en statlig myndighet. Det är därför viktigt att komma ihåg att alla handlingar som inkommer till Konsumentverket/KO enligt huvudregeln blir allmänna och därför kan begäras ut och läsas av allmänheten.

Hantering av personuppgifter

Om du anger namn, adress, e-postadress eller telefonnummer när du anmäler sparar vi uppgifterna för att ha möjlighet att återkoppla till dig om ditt ärende. Tänk på att inte lämna mer uppgifter om dig själv än vad som är nödvändigt. 

Här kan du läsa mer om Konsumentverkets behandling av personuppgifter

Senast granskad 29 februari 2024