Konsumentkunskap i undervisningen

Hur gör jag en budget? Hur hävdar jag min rätt när det jag handlat inte fungerar? Vad vill reklamen mig? Hur påverkar mina val andra människors vardag, djuren och naturen? Vad betyder livet online för min konsumtion?

Att undervisa barn och unga så att de blir smarta och kompetenta konsumenter innebär att ge sig in i flera olika kunskapsområden där flera skolämnen berörs. Konsumentkunskapen kan delas in i fyra områden och två övergripande teman, som alla interagerar med varandra.

Hållbar konsumtion

Temat Hållbar konsumtion handlar om att göra eleverna medvetna om konsumtionens betydelse i deras vardag och hur deras val påverkar dem själva och deras omgivning. Eleverna ska utveckla en förståelse för hur deras val påverkar naturen och biologisk mångfald och bli medvetna om produkters livscykel. De ska förstå betydelsen av en konsumtion som både är samhällsekonomisk effektiv utan att den står i konflikt med målet att förbättra enskilda människors livsvillkor. Ytterst handlar det om att utveckla ett systemtänkande och att handla med omsorg för framtida livsmiljöer.

Media och teknologisk kompetens

Temat Media och teknologisk kompetens syftar till att öka elevernas förståelse för mediernas och teknikens roll i (konsumtions-)samhället i stort men också för dem själva som individer och konsumenter. Det handlar dels om en mediekulturell förståelse där man använder medier självständigt, ansvarsfullt och kritiskt. Dels krävs en teknisk förståelse där man har förmågan att anamma ny teknik som motsvarar ens behov.

Hushållskompetens och delaktighet

Ur ett konsumentperspektiv är hushållet en central miljö, eftersom många val görs utifrån varje familjs specifika förutsättningar. Området Hushållskompetens och delaktighet handlar om att utveckla elevernas förståelse för de roller och ansvar som finns i ett hem och hur man fördelar arbete och resurser. Eleverna ska utveckla en förmåga att anpassa sig efter olika omständigheter med hänsyn till ekonomi, socialt samspel, säkerhet och hälsa.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter

Området Konsumenters rättigheter och skyldigheter innebär att eleverna ska lära sig konsumentlagstiftning för att förstå villkoren för olika typer av avtal och transaktioner. Eleverna behöver också kunskap om var man kan vända sig för att få hjälp. Området betonar även konsumentens skyldigheter. Detta innebär att eleverna ska utveckla förmågan att själva bedöma säkerhet och kvalitén och ta ansvar för att följa bruksanvisningar och lagar.

Privatekonomi

Att ha en privatekonomisk kompetens innebär att ha förmågan att handla i enlighet med den personliga ekonomiska situationen. Syftet med området Privatekonomi är att utveckla elevernas förmåga att hantera sin egen och sitt framtida hushålls ekonomi. Eleverna ska förstå vikten av att använda resurser på ett förnuftigt sätt så att det finns en balans mellan intäkter och utgifter. De ska också få kunskap om hur man kan söka information för att planera sin ekonomi.

Marknadsföring och kommersiella medier

Området Marknadsföring och kommersiella medier syftar till att ge eleverna förståelse för reklamens metoder och syfte och hur man kan tolka och analysera reklambudskap. Eleverna ska även utveckla förmåga att kritiskt värdera kommersiella budskap och förstå sin egen roll i den kommersiella mediemiljön, samt kunna grundläggande regler för marknadsföring och reklam.

Läs gärna mer om Konsumentkunskap i rapport om att undervisa om konsumentkompetens

 Att undervisa om konsumentkompetens – en strategi för konsumentutbildning

Senast granskad 1 mars 2022