EU och internationellt

Det internationella perspektivet blir allt mer betydelsefullt. Inte minst inom EU utvecklas arbetet mot ett större gemensamt ansvarstagande. Konsumentområdet påverkas starkt av internationella regelverk och den gränsöverskridande handeln ökar.

Konsumentverket agerar i internationella forum på olika nivåer och det sker på uppdrag av Finansdepartementet eller av verksledningen. Vi deltar i ett stort antal arbetsgrupper under EU-kommissionen som förvaltar de direktiv och förordningar som verket är tillsynsmyndighet för. Inom området produktsäkerhet arbetar vi bland annat med att utarbeta standarder.

ECC Sverige

Ett omfattande arbete med andra länder sker genom ECC Sverige som till del finansieras av EU-kommissionen. Vi ska göra det enklare för konsumenter att handla på den gemensamma europeiska marknaden. Genom direktrådgivning kan vi ge stöd när det uppstår problem och informera om de juridiska möjligheter som finns för att lösa tvister. Vårt internationella engagemang handlar om att föra fram svenska konsumentaspekter, att påverka regelutvecklingen och att inhämta kunskap från andra länder.

Några av de större nätverk som vi deltar i:

Consumer Protection Cooperation (CPC)

Nätverk av tillsynsmyndigheter som kontrollerar att konsumentskyddslagstiftningen efterlevs inom EU.

ICPEN

The International Consumer Protection and Enforcement Network är en organisation med konsumentskyddande myndigheter från 60 länder. Där utbyter vi erfarenheter och informerar varandra, till exempel om gränsöverskridande konsumentproblem samt utvecklar system för att utbyta varningar.

Nordiska FO/KO-möten

De nordiska konsumentombudsmännen har ett informellt samarbete där vi kommer fram till gemensamma ståndpunkter om olika aktuella konsumentproblem. Det kan till exempel handla om mobilen som betalningsinstrument, marknadsföring i sociala medier eller finansiella tjänster.

CSN – Consumer Safety Network

Ett nätverk för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och konsumentorganisationer inom produktsäkerhetsområdet under det generella produktsäkerhetsdirektivet (GPSD). Här avhandlas frågor om olika produkter och dess risker, standardisering, marknadskontroll, tolkningar och tillämpningar av direktivet (GPSD), internationella relationer etc.

Senast granskad 25 oktober 2018