EU och internationellt

Det internationella perspektivet blir allt mer betydelsefullt när konsumentmarknader digitaliseras och globaliseras. För ett starkt konsumentskydd krävs därför ett nära samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter runt om i världen. Konsumentverket prioriterar och är aktivt på det internationella området, inte minst inom EU:s konsumentskyddssamarbete (CPC-nätverket) som i stor utsträckning formar myndighetens arbete. Utöver EU-samarbeten deltar Konsumentverket även i globala konsumentnätverk, liksom i nordiska samarbeten.

Konsumentverket agerar i internationella forum på olika nivåer, ibland som behörig myndighet för olika EU-rättsakter, och ibland på uppdrag av Regeringskansliet. Vi deltar i ett stort antal arbetsgrupper under EU-kommissionen som förvaltar de direktiv och förordningar som verket är tillsynsmyndighet för. Inom området produktsäkerhet arbetar vi bland annat med att utarbeta standarder.

Några av de större nätverk som vi deltar i:

Consumer Protection Cooperation (CPC-nätverket)

CPC-nätverket består av samtliga konsumentskyddsmyndigheter inom EU/EES och den huvudsakliga uppgiften är säkerställa att konsumentskyddslagstiftningen efterlevs inom EU. Nätverket regleras av en EU-förordning som möjliggör gränsöverskridande tillsyn, till exempel att Konsumentverket kan begära att en myndighet i ett annat EU-land vidtar åtgärder mot ett företag etablerat i det landet som skapar problem för svenska konsumenter. CPC-nätverket kan även gå samman i gemensamma tillsynsinsatser där samtliga myndigheter agerar med en röst gentemot ett bolag; oftast större aktörer som är verksamma i många EU-medlemsstater. CPC-nätverket har till exempel agerat mot bolag som Meta, Google, TikTok, PayPal och Tinder. CPC-samarbetet är av stor vikt för att kunna säkerställa ett starkt konsumentskydd både i Sverige och inom EU.

European Consumer Centres Network (ECC-nätverket)

Ett omfattande arbete med andra länder sker även genom Konsument Europa som är en del av Konsumentverket men som till del även finansieras av EU-kommissionen. Konsument Europa är en del av ECC-nätverket som hjälper konsumenter vid gränsöverskridande tvister. Nätverkets arbete handlar om att göra det enklare för konsumenter att handla på den gemensamma europeiska marknaden. Genom direktrådgivning kan Konsument Europa och övriga ECC-kontor ge stöd när det uppstår problem och informera om de juridiska möjligheter som finns för att lösa tvister.

ICPEN

The International Consumer Protection and Enforcement Network är ett nätverk med konsumentskyddande myndigheter och organisationer från över 70 länder. Även andra aktörer som Europeiska kommissionen och OECD är med som observatörer. Inom ramen för ICPEN utbyts erfarenheter och information, till exempel om globala gränsöverskridande konsumentproblem och hur en effektivare tillsyn kan uppnås bland annat genom användning av IT-verktyg.

UNCTAD

Konsumentverket deltar även i arbetsgrupper under UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development). Myndigheten har deltagit i arbetsgrupper om e-handel och om hur genus kan integreras i konsumentskydd. Arbetet handlar mycket om att utbyta kunskaper och erfarenheter, och innefattar även samarbete med akademiker från olika universitet runt om i världen.

Nordiska samarbeten

Samarbeten med nordiska konsumentskyddsmyndigheter sker på olika nivåer. Myndigheternas jurister träffas löpande för att diskutera tillsyn inom olika områden, bland annat gällande miljöpåståenden i marknadsföring, marknadsföring riktad till barn, finansiella tjänster och digitala och datadrivna affärsmetoder. Dessutom träffas de nordiska generaldirektörerna en gång om året för att diskutera strategiska frågor och prioriteringar. I det nordiska samarbetet ingår konsumentskyddsmyndigheter från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland och Färöarna.

Consumer Safety Network (CSN-nätverket)

CSN-nätverket är ett samarbete för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och konsumentorganisationer inom produktsäkerhetsområdet. De regleras genom det generella produktsäkerhetsdirektivet, vilket ersätts av den generella produktsäkerhetsförordningen i slutet av 2024. Här avhandlas frågor om olika produkter och dess risker, som till exempel standardisering, marknadskontroll, internationella relationer, tolkningar och tillämpningar av regelverket.

Annat internationellt arbete

Konsumentområdet påverkas starkt av EU-rätten som är central i det svenska konsumentskyddet. Den svenska lagstiftningen baseras på EU-rättsliga direktiv och förordningar vilket innebär att det är viktigt för myndigheten att följa den EU-rättsliga utvecklingen och att delge synpunkter på nya förslag som tas fram. Konsumentverket besvarar Europeiska kommissionens offentliga samråd om ny lagstiftning, och regeringens remisser, för att baserat på myndighetens erfarenheter och expertis försöka bidra till utvecklingen av ny konsumentskyddslagstiftning.

Senast granskad 8 april 2024