Uppdrag och mål

Målet för konsumentpolitiken är ”väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion”.

Konsumentverket har tillsammans med flera andra myndigheter i uppdrag att bidra till att det konsumentpolitiska målet uppfylls. För att uppnå målet får vi uppdrag och ansvarsområden som beslutas av regeringen.

Våra mål

Det konsumentpolitiska målet är bredare än Konsumentverkets ansvar då många myndigheter bidrar till att förverkliga politiken inom området. Vår roll kan utläsas i de uppdrag vi får från regeringen.

Konsumentverkets verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden:
Konsument, Företag och Kunskap. Med en målkedja – effektmål- resultatmål-indikatorer/resultatbelägg – tydliggör vi hur våra insatser bidrar till det vi ska åstadkomma. Inriktningen konkretiseras i två effektmål som anger vad vi vill uppnå i samhället och som ska vara vägledande för alla verksamhetsområden.

Våra effektmål är:

  • Konsumentskadan minskar
  • Hållbar konsumtion blir enklare
Senast granskad 20 december 2021