Barn och unga

Konsumtionsmönster, värderingar och attityder grundläggs tidigt. Därför är barn och ungdomar en attraktiv målgrupp på marknaden.

De unga konsumenterna är en sårbar målgrupp eftersom deras erfarenhet är begränsad samtidigt som de tar beslut för första gången. Vi vet att unga sällan klagar eller reklamerar produkter om de blir missnöjda. Därför är arbetet enligt FN:s barnkonvention för att stärka den här konsumentgruppen prioriterat för oss. För att stimulera ungdomars konsumtionsmedvetenhet arbetar vi bland annat med skolmaterial om konsumenträttigheter, privatekonomi, hållbarhet och reklam. Vi har dessutom information på våra webbplatser.

Bättre konsumentvardag för barn och unga

Målet med arbetet är att konsumentvardagen ska bli bättre för barn och unga. I arbetet fokuserar vi på osäkra produkter, oskäliga avtalsvillkor, otillbörlig marknadsföring och ekonomiska risker för barn och unga.

Arbete med fokus på problemområden

Med tillsyn och marknadskontroller fokuserar vi särskilt på tre problemområden:

  • Marknadsföring till barn i digitala kanaler.
  • Finansiella tjänster och barns skulder.
  • Säkra produkter för barn och unga.

Uppdrag för att stärka barns rättigheter

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att identifiera och göra lämpliga insatser för att stärka den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten.

Kontaktperson på Konsumentverket: Anita Forsnäsgård

Läs mer om uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Senast granskad 9 juni 2021