Miljö

Den privata konsumtionen, hur vi alla agerar som konsumenter, har stor betydelse för tillståndet i miljön.

Regeringen har gett Konsumentverket flera uppdrag inom miljöområdet. Enligt vår instruktion är vi är en av de myndigheter som har ansvar för att Sverige ska nå de nationella miljömålen. Vi ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Vi har också ansvar för att föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling inom vårt verksamhetsområde. Dessutom ska vi bevaka och analysera förutsättningarna för konsumenter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. 

De nationella miljömålen

Förordning med instruktion för Konsumentverket på Riksdagens webbplats

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska vi integrera miljöhänsyn i vår verksamhet så att vi tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Miljömålsrådet

Konsumentverket är en av 19 myndigheter som medverkar i Miljömålsrådet. Miljömålsrådet presenterar varje år insatser som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan för att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådets uppdrag omfattar tidperioden 2022-2026. 

Om Miljömålsrådet och de insatser myndigheterna har åtagit sig

Vårt arbete inom miljöområdet

Konsumentverkets ansvar innebär att vi ska bidra till en minskad miljöpåverkan av hushållens konsumtion samt minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet. Vi arbetar på olika sätt för att genomföra de uppdrag vi har inom miljöområdet. Här är ett urval av våra insatser.

  • Vi bevakar ny kunskap om konsumenternas ställning på olika marknader och de möjligheter och problem som finns för konsumenterna när det gäller att agera miljömässigt hållbart.
  • Vi tillhandahåller information på våra webbplatser och besvarar allmänhetens frågor om hållbar konsumtion via vår vägledning till konsumenter.
  • Vi utövar tillsyn över marknadsföring och granskar bland annat om företags miljöpåståenden är vilseledande.
  • Vi medverkar i olika sammanhang för att lyfta fram konsument- och konsumtionsperspektivet kopplat till miljöfrågor. 
Senast granskad 26 februari 2024