Miljöpolicy för Konsumentverket

Vi ska kontinuerligt följa upp vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete för att förekomma och förebygga framtida miljöbelastning.

De nationella miljökvalitetsmålen är utgångspunkten för vårt miljöarbete.

 • Vi följer miljölagstiftningen och andra relevanta miljökrav.
 • Vi omvärldsbevakar miljöfrågorna ur ett konsumentperspektiv och strävar efter att ytterligare kunskap tas fram.
 • Vi utbildar alla medarbetare i grundläggande miljöfrågor.
 • Vi omsätter vår miljöpolicy till praktisk handling genom att vi sätter ambitiösa miljömål, upprättar konkreta handlingsplaner, kritiskt utvärderar resultat och arbetssätt och agerar för att uppnå våra mål.

I vårt interna miljöarbete (direkt miljöpåverkan) fokuserar vi på de områden där vår miljöbelastning är störst.

 • Vi köper in produkter och tjänster med god miljöprestanda till vår verksamhet.
 • Vi reser på det minst miljöbelastande sättet bland rimliga alternativ.
 • Vi arbetar aktivt med tekniska lösningar och med beteendeförändringar i syfte att minska vår energianvändning.

I vårt externa miljöarbete (indirekt miljöpåverkan) fokuserar vi på de områden inom vårt uppdrag där vi har bäst förutsättningar att bidra till minskad belastning på miljön.

 • Vi främjar miljömärkning för att stärka konsumenterna inför köpbeslut.
 • Vi stävjar osakliga miljöargument i marknadsföring så att konsumenterna kan göra hållbara val baserat på vederhäftig information.
 • Vi stödjer konsumenterna att beakta miljökonsekvenserna inom främst biltransportområdet och bidrar därmed till att miljökvalitetsmålen relaterade till biltrafiken uppnås.
 • Vi bidrar med kunskaper om konsumenters attityder och beteenden i samband med remisser och i det nationella miljömålsarbetet.
Senast granskad 19 augusti 2020