Miljöpolicy för Konsumentverket

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor, och utgångspunkten för vårt miljöarbete är de uppdrag vi har från regeringen. Ett sådant uppdrag är att inom myndighetens verksamhetsområde verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.

Konsumentverkets arbete inom miljöområdet återspeglas i myndighetens effektmål, där ett av de två målen lyder: Hållbar konsumtion blir enklare. 

Konsumentverkets miljöarbete omfattar både så kallad indirekt och direkt miljöpåverkan. Genom vår kärnverksamhet påverkar vi miljön indirekt. Genom vår kontorsverksamhet, våra resor och arrangemang påverkar vi miljön direkt.

I kärnverksamheten fokuserar vi miljöarbetet där vi har bäst förutsättningar att bidra till att det blir enklare för konsumenter att konsumera miljömässigt hållbart. Det handlar framförallt om följande:

  • Vi verkar för att näringsidkare inte ska använda vilseledande miljöargument i marknadsföringen.
  • Vi tillhandahåller, i samverkan med andra myndigheter, information till konsumenter om miljömässigt hållbar konsumtion. Genom samverkan med andra relevanta aktörer kan vi bidra till att denna information får ytterligare spridning bland konsumenterna.
  • Vi bidrar med kunskaper om konsumenters förutsättningar att konsumera med miljöhänsyn.

Utöver ovanstående ska vi även i övrigt integrera miljöfrågor i vår kärnverksamhet där det är relevant.

I vår kontorsverksamhet, vid resor och arrangemang ska vi minska den negativa miljöpåverkan, med fokus på de områden där miljöpåverkan är störst. Det handlar framförallt om följande:

  • Avfall – det som uppstår i exempelvis kök/pentryn.
  • Resor – egna tjänsteresor samt resor vi betalar för externa aktörer.
  • Upphandling –varor och tjänster vi köper.
  • Energianvändning – främst uppvärmning av lokaler och elektricitet för utrustning mm.
  • Arrangemang – bland annat måltider, hotellboende och konferensanläggningar.

Den direkta miljöpåverkan kan vi i hög grad påverka. Den innebär bland annat utsläpp av växthusgaser, som ska minska i den takt som krävs för att nå svenska miljömål och internationella överenskommelser.

Vi omsätter miljöpolicyn till praktisk handling genom att vi har utmanande men realistiska miljömål, upprättar konkreta handlingsplaner, följer upp och utvärderar resultat och arbetssätt, samt utvecklar miljöarbetet baserat på sådana uppföljningar och utvärderingar. Vi ger också medarbetarna förutsättningar att ta miljöhänsyn i det dagliga arbetet, bland annat genom utbildning och informationsinsatser.

Senast granskad 9 augusti 2023