Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du de aktuella uppdrag Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda. Många gånger är dessa tidsbegränsade.

Uppdrag att främja spridning och vidareutveckling av information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Vi ska söka samverkan med samhällsaktörer som vill sprida och vidareutveckla information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Kontaktperson på Konsumentverket: Eva Holmgren

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att analysera marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning 

Vi ska göra en analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning. De områden där vi bedömer att det finns utrymme för förbättringar av konsumentskyddet ska redovisas.

Kontaktperson på Konsumentverket: Anna Hult

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd 

Vi har i uppdrag att identifiera och stödja samhällsaktörer med förutsättningar att hjälpa konsumenter i särskilt behov av stöd med att ta tillvara sina intressen i samband med köp och med att hantera privatekonomiska problem.

Kontaktperson på Konsumentverket: Malin Broberg

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att rapportera om hinder för väl fungerande konsumentmarknader och för hållbar konsumtion 

Vi ska identifiera betydande hinder för väl fungerande konsumentmarknader och för hållbar konsumtion. Vi ska även identifiera för- och nackdelar med olika typer av åtgärder för att motverka dessa hinder.

Kontaktperson på Konsumentverket: Maria Lindstedt

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader 

Vi ska hjälpa Försäkringskassan med att bedöma merkostnader för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår att dela med oss av Konsumentverkets kunskaper och erfarenheter om vad som är normala levnadskostnader.

Kontaktperson på Konsumentverket: Kristina Difs

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att bistå miljömålsrådet 

Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell ingår i Miljörådet. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Läs mer om uppdraget på miljörådets webbplats 

Uppdrag att identifiera åtgärder för barnets rättigheter

Vi ska identifiera och göra lämpliga insatser för att stärka den
praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten.

Kontaktperson på Konsumentverket: Anita Forsnäsgård

Läs mer om uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Senast granskad 29 september 2020