Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du de aktuella uppdrag Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda. Många gånger är dessa tidsbegränsade.

Uppdrag att främja spridning och vidareutveckling av information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Vi ska söka samverkan med samhällsaktörer som vill sprida och vidareutveckla information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Kontaktperson på Konsumentverket: Eva Holmgren

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd 

Vi har i uppdrag att identifiera och stödja samhällsaktörer med förutsättningar att hjälpa konsumenter i särskilt behov av stöd med att ta tillvara sina intressen i samband med köp och med att hantera privatekonomiska problem.

Kontaktperson på Konsumentverket: Malin Lindquist Skogar

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att rapportera om hinder för väl fungerande konsumentmarknader och för hållbar konsumtion 

Vi ska identifiera betydande hinder för väl fungerande konsumentmarknader och för hållbar konsumtion. Vi ska även identifiera för- och nackdelar med olika typer av åtgärder för att motverka dessa hinder.

Kontaktperson på Konsumentverket: Maria Lindstedt

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag att bistå miljömålsrådet 

Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell ingår i Miljörådet. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Läs mer om uppdraget på miljörådets webbplats 

Uppdrag att identifiera åtgärder för barnets rättigheter

Vi ska identifiera och göra lämpliga insatser för att stärka den
praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten.

Kontaktperson på Konsumentverket: Anita Forsnäsgård

Läs mer om uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Senast granskad 19 maj 2021