Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du de aktuella uppdrag Konsumentverket har fått av regeringen att utreda. Många gånger är dessa tidsbegränsade.

Uppdrag att stärka och påskynda förenklingsarbetet för företag att följa regler

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att se hur myndigheten kan stärka och påskynda arbetet att förenkla för företagen att följa gällande regler. Uppdraget framkommer av regleringsbrevet för 2024 och ska redovisas årligen fram till 2026.

I den första redovisningsrapporten framkommer att Konsumentverket genom en rad åtgärder förenklar för företag att följa gällande regler. Det sker bland annat genom information om konsumentskyddande regler i form av allmänna råd, vägledningar, ställningstaganden, informationsbrev och fördjupad information på webbplatsen. Myndigheten deltar även i möten med branschen och med föreläsningar. Branschöverenskommelser och arbete med standardisering är ytterligare viktiga åtgärder, både för att stärka konsumenternas ställning och göra lagkraven tydliga för företagen.

Konsumentverkets regleringsbrev 2024 på esv.se

Uppdrag att se till att den nya EU-rättsakten för digitala tjänster efterlevs

Konsumentverket är en av tre myndigheter som ska se till att den nya EU-rättsakten för digitala tjänster, DSA (Digital Services Act), efterlevs. Förordningen om en inre marknad för digitala tjänster reglerar så kallade förmedlingstjänster. Det är tjänster som tillhandahålls av bland annat sociala nätverk, e-handelsplattformar och sökmotorer, där förordningen fastställer vilka skyldigheter dessa aktörer har för olagligt innehåll som vilseledande marknadsföring och farliga produkter.

Det är Konsumentverket, Mediemyndigheten och Post- och telestyrelsen som fått uppdraget. Regeringen ger även Post- och telestyrelsen i uppdrag att vara nationell samordnare för digitala tjänster enligt samma förordning.

DSA trädde i kraft 16 november 2022 men börjar tillämpas i sin helhet 17 februari 2024.

Regeringsuppdraget att vara behörig myndighet för EU:s förordning om digitala tjänster på regeringen.se

Stärka och utveckla stödet till den kommunala konsumentvägledningen

Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att genomföra insatser för att fortsatt stärka och utveckla stödet till den kommunala konsumentvägledningen samt, så långt det är möjligt, redovisa effekterna av dem. Uppdraget ska inriktas på kostnadseffektiva insatser som syftar till att stärka konsumentskyddet och förebygga överskuldsättning och privatekonomiska problem, genom att konsumenter via ett behovsanpassat stöd ges goda möjligheter att ta tillvara sina rättigheter. Insatserna ska särskilt avse sårbara konsumenter.

Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från bland annat kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner, Konsumentvägledarnas förening och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst samt de fyra konsumentbyråerna.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) 1 mars 2025.

Regeringsuppdraget Stärka och utveckla stödet till den kommunala konsumentvägledningen på regeringen.se

Förstärkt stöd till budget- och skuldrådgivning

Konsumentverket ska genomföra insatser för att förstärka stödet till den kommunala budget- och skuldrådgivningen i syfte att öka allmänhetens kännedom om verksamheten och att främja lokal samverkan. Om det bedöms lämpligt ska insatserna riktas särskilt till de verksamheter som har svårt att efterleva Konsumentverkets rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna ska även ses över.

Insatserna ska om möjligt samordnas med andra aktörer som ger stöd till kommunerna i de här frågorna. Synpynkter ska inhämtas från bland annat Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner och Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 september 2024, med en delredovisning senast den 22 februari 2024.

Uppdraget i ändringen av regleringsbrevet 2023 från regeringen (pdf)

Uppdrag att bistå miljömålsrådet 

Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell ingår i Miljörådet. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Läs mer om uppdraget på miljörådets webbplats 

Senast granskad 29 februari 2024