Upphandling

Konsumentverket upphandlar och avropar varor och tjänster för sitt behov. Upphandlingarna görs i enlighet med Lag om offentlig upphandling, LOU (2016:1145).

Det främsta syftet med offentlig upphandling är att ge leverantörer möjligheten att med samma förutsättningar erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn, men också att främja konkurrensen på marknaden och på så sätt använda skattemedlen på bästa sätt. Den leverantör som erbjuder det ekonomiskt mest förmånliga anbudet vinner den aktuella upphandlingen.

De grundläggande principerna

För all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader gäller fem grundläggande principer.

  1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer, direkt eller indirekt, baserat på nationalitet. Ett lokalt företag får heller inte ges företräde vid en upphandling.
  2. Principen om likabehandling innebär att samtliga leverantörer ska ges lika förutsättningar och behandlas lika. Till exempel ska alla få samma information vid samma tillfälle.
  3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att de intyg och certifikat som utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter också ska gälla i övriga EU/EES-länder.
  4. Proportionalitetsprincipen innebär att de krav som finns i kravspecifikationen och på leverantören ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas samt ha ett naturligt samband.
  5. Principen om transparens innebär att den upphandlande myndigheten måste skapa öppenhet. Information om upphandlingen och dess genomförande måste lämnas.

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling finns att läsa på riksdagens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 november 2021