Behandling av personuppgifter vid visselblåsning

När du rapporterar ett missförhållande behöver Konsumentverket behandla personuppgifter om dig. Konsumentverket tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Varför behandlas dina uppgifter och vilken är den rättsliga grunden?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig.

Konsumentverket som myndighet är skyldigt enligt lag att ta emot rapporter om missförhållanden och det finns lagar eller regler som gör att Konsumentverket måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att arkiveras och bevaras.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter Konsumentverket har om dig hanteras av utsedda behöriga personer men kan komma att delas med andra för det fall det behövs för utredningen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Konsumentverket, organisationsnummer 202100-2064, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Konsumentverkets kontaktuppgifter finns nedan.

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Telefon (växel): 0771–42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Vilka rättigheter har du och vad gör du om du har klagomål?

Du har rätt att kontakta Konsumentverket om du vill ha ut information om de uppgifter som Konsumentverket har om dig eller begära rättelse av dina uppgifter. Du har även i vissa fall rätt att begära att Konsumentverket begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Använd formuläret som finns på vår webbplats under rubrikerna Begära ut dina personuppgifter och Begäran att radera din information.

Gå till formulär på sidan om behandling av personuppgifter

För att ställa frågor om dina personuppgifter kontaktar du enklast Konsumentverkets dataskyddsombud.
E-post: dataskyddsombud@konsumentverket.se

Om du har klagomål på Konsumentverkets behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Senast granskad 30 juni 2023