Extern visselblåsning

När en person rapporterar om missförhållanden i verksamheter eller samhället i övrigt till en behörig myndighet kallas det för extern visselblåsning. Rapporteringen kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Konsumentverket är utsedd av regeringen som en av flera att vara behörig myndighet.

Konsumentverket är utsedd som behörig myndighet för extern visselblåsning. Det innebär att du kan rapportera missförhållanden som rör produktsäkerhet, folkhälsa och konsumentskydd som faller inom ramen för Konsumentverkets tillsyn, enligt lagstiftning som är gemensam för EU:s medlemsländer.

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om vilka behöriga myndigheter som finns, vilka ansvarsområden de har samt hur du kontaktar dem.

Om visselblåsning på Arbetsmiljöverkets webbplats

Vem kan visselblåsa till Konsumentverket?

Rapportering kan göras av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i verksamheten, rapporterar den och som tillhör någon av följande personkategorier:

 • arbetstagare,
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • personer som söker eller utför volontärarbete,
 • personer som söker eller fullgör praktik,
 • person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • personer som står till förfogande för att varar eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Förutsättningar för att omfattas av skydd

För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

En förutsättning för att skyddet ska gälla är att du rapporterat i någon av de  rapporteringskanaler som anges nedan. Skyddet kan även gälla om du inte rapporterar i de kanalerna under förutsättning att du har rapporterat internt, det vill säga direkt till den verksamhet där missförhållandet finns. Skyddet gäller då om mottagaren inte har gjort några uppföljningsåtgärder med anledning av din rapportering, eller om mottagaren inte i skälig utsträckning har lämnat återkoppling om uppföljningen inom tre månader.

Skyddet kan även gälla trots att de utpekade rapporteringskanalerna inte används under förutsättning att du har skälig anledning att anta att:

 • missförhållandet utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet,
 • missförhållandet utgör en risk för omfattande skada i miljön,
 • en intern rapportering skulle innebära en risk för repressalier eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt, eller
 • av annat skäl har befogad anledning att rapportera till myndigheten.

Rapporteringskanaler för visselblåsning

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande kan du göra det via rapporteringskanalerna brev och telefon eller genom att boka ett personligt besök. Du kan välja att rapportera anonymt. Observera att det du rapporterar om anonymt kan bli svårare att utreda.  

Kontakta visselblåsarfunktionen om du vill veta mer om visselblåsning.

Telefon

Ring 0771 - 42 33 00, be att få prata med visselblåsarfunktionen. Med ditt godkännande kan samtalet komma att spelas in.

Post

Verksjurist
Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad

Återkoppling

Den som rapporterar ett missförhållande ska få bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader. Föreligger särskilda skäl kan återkoppling ske inom högst sex månader. Om rapportering görs anonymt sker ingen återkoppling.

Om Konsumentverket får in en rapport som myndigheten inte är behörig att hantera ska myndigheten överlämna rapporten till behörig myndighet. Det är då den myndigheten som återkopplar till den som rapporterar.

Sekretess

Huvudregeln är att uppgifter som kan röja identiteten på den rapporterande personen omfattas av sekretess.

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

En verksamhetsutövare får inte hindra, eller försöka hindra, rapportering eller på grund av rapporteringen vidta repressalier mot en rapporterande person. Verksamhetsutövaren får inte heller vidta åtgärder mot någon som bistår eller som har koppling till den rapporterande personen, exempelvis förtroendevald, skyddsombud, anhörig eller kollega. Åtgärder får inte heller vidtas mot en verksamhet som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

Verksamhetsutövaren får inte vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. Sådant samråd får inte heller hindras eller försöka hindras. Undantaget är den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott .

Om verksamhetsutövare bryter mot någon av ovanstående kan denne bli skyldig att betala skadestånd.

Skydd som alltid gäller

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

Anskaffarfrihet

Den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering till massmedier, med stöd av meddelarfriheten, har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.  

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Personuppgiftsbehandling

När du rapporterar ett missförhållande till Konsumentverket behöver vi behandla personuppgifter om dig. 

Mer om behandling av personuppgifter vid visselblåsning 

Mer information om lagstiftningen om visselblåsning

Lagen (2021:890) i sin helhet på riksdagens webbplats

Förordningen (2021:949) i sin helhet på riksdagens webbplats

Senast granskad 12 mars 2024