Intern visselblåsning

När en person rapporterar om missförhållanden som förekommer hos Konsumentverket kallas det för intern visselblåsning. Rapporteringen kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Det är inte enbart anställda hos myndigheten som kan göra en intern visselblåsning.

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga.

Vem kan visselblåsa till Konsumentverket?

Utöver anställda vid Konsumentverket omfattas flera andra också i skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett med Konsumentverket arbetsrelaterat sammanhang.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om missförhållanden på Konsumentverket. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och vara arbetsrelaterat.

Så gör du för att visselblåsa

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande kan du göra det via rapporteringskanalerna brev och telefon eller genom att boka ett personligt besök. Du kan välja att rapportera anonymt. Observera att det du rapporterar om anonymt kan bli svårare att utreda. 

Kontakta visselblåsarfunktionen om du vill veta mer om visselblåsning.

Telefon

Ring 0771 - 42 33 00, be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Post

Verksjurist
Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad

Återkoppling

Den som rapporterar in ett missförhållande ska få bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader. Observera att återkoppling inte kan ske om det saknas kontaktuppgifter till den som rapporterat ett missförhållande.

Du har andra skydd som alltid gäller

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

Anskaffarfrihet

Den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.  

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Mer information om lagstiftningen

Lagen i sin helhet på riksdagens webbplats

 (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden)

Senast granskad 12 mars 2024