Dom i målet KO – Immitec

Dom: 17 maj 2024
Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till att Immitec Sverige AB och Immitec Norge AS är ansvariga för flera överträdelser av marknadsföringslagen och svarta listan, bland annat genom aggressiv marknadsföring. Det rör sig om överträdelser av allvarlig och systematisk art, vilket motiverar en marknadsstörningsavgift döms ut.

Det står vidare klart att överträdelserna har fortsatt trots påpekanden från ett stort antal konsumenter och från Konsumentombudsmannen, KO. Det betyder att överträdelserna har skett uppsåtligen.

Företagen har genom telefonförsäljning sålt abonnemang på hälsokost, hudprodukter, hygienprodukter, naturläkemedel, kosttillskott och liknande produkter.

Samtliga förbud och informationskrav är kopplade till ett vite på 2 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts. Sammantaget skulle det innebära ett vite på 14 miljoner kronor, i månaden, om företagen bryter mot domstolens samtliga förbud och krav. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företagen framöver bryter mot domen.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Immitec Sverige AB och Immitec Norge AS att påstå eller ge intryck av:

  • att konsumenten vunnit eller har chans att vinna ett pris, när så inte är fallet,
  • att någon del av abonnemanget är gratis eller kostnadsfritt, när så inte är fallet,
  • att någon del av abonnemanget utgör ett prova på-erbjudande, att det som marknadsförs inte är ett abonnemang eller att det inte kostar något, när så inte är fallet.

Domstolen kräver att företagen korrekt, tydligt och begripligt i början av säljsamtal informerar om att samtalets syfte är att sälja ett abonnemang på varor och att det är Immitec Sverige AB och Immitec Norge AS som är avsändare av marknadsföringen.

Domstolen kräver att företagen innan avtal ingås korrekt, tydligt och begripligt informerar om:

  • att det är ett abonnemang på varor som marknadsförs,
  • abonnemangets pris, angivet per försändelse och månad,
  • när leverans av varor kommer att ske,
  • alla tillkommande kostnader och avgifter,
  • att abonnemanget har en bindningstid och hur lång tid detta motsvarar samt att avtalet kommer förlängas automatiskt till dess konsumenten säger upp det
  • vilka villkor som gäller för uppsägning samt information om ångerrätt.

Domstolen förbjuder företagen att påstå eller ge intryck av att avtal har ingåtts om konsumenten skriftligen bekräftat anbud under säljsamtalet.

Domstolen förbjuder företagen att leverera varor och kräva ersättning för dessa om konsumenten inte beställt något.

Domstolen förbjuder företagen att leverera varor och kräva ersättning för varorna om information saknats om bland annat pris och bindningstid.

Domstolen förbjuder företagen att kräva ersättning för returhanteringskostnad på sätt som skett.

Patent- och marknadsdomstolen dömer Immitec Sverige AB att betala marknadsstörningsavgift på 748 000 kronor och Immitec Norge AS att betala marknadsstörningsavgift på 1 372 000 kr.

För att ta del av domen kontakta registrator via mejl konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/334.