Avtal och mallar

När du säljer något ingår du ett avtal.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Att ingå avtal

En person skriver på ett avtal

Lagen ställer krav på att de avtalsvillkor du erbjuder konsumenter ska vara skäliga. Ju mer komplext det du säljer är, desto viktigare är det att upprätta ett skriftligt avtal.

Ett avtal är bindande när du har lämnat ett anbud som konsumenten har accepterat. Både skriftliga och muntliga avtal gäller i normalfallet men på vissa områden råder skriftlighetskrav, till exempel vid telefonförsäljning. För att ett avtal ska vara giltigt krävs det normalt att den du ingår avtal med är över 18 år, det vill säga myndig.

Fördelen med ett skriftliga avtal är att det är lättare att bevisa vad ni har kommit överens om. Ett muntligt avtal kan innebära att du har ett sämre utgångsläge vid en eventuell tvist. 

Viktiga punkter att ha med i ett avtal

 • vilka som träffar överenskommelsen
 • vad som ska utföras/levereras och hur detta ska göras
 • eventuella undantag till avtalet som annars skulle kunna förväntas ingå

 • var tjänsten ska utföras eller varan levereras
 • när tjänsten ska utföras eller varan levereras
 • pris för tjänsten eller varan
 • när betalning ska ske
 • vad konsekvenserna blir om det uppstår försening

Det går att göra ändringar och tillägg i ett avtal i efterhand men då krävs det att båda parterna är överens.

Skäliga villkor i avtalet

Avtalsvillkoren som du erbjuder konsumenter måste vara skäliga. Det innebär bland annat att de följer de lagar och regler som finns. Avtalslagen och avtalsvillkorslagen är de centrala lagarna du behöver ha koll på när du utformar dina avtal. Men du behöver självklart även ha koll på övrig konsumenträttslig lagstiftning, så att inte villkoren i avtalet bryter mot dem. Till exempel konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Utöver dessa lagar finns det, inom vissa områden och branscher, allmänna avtalsvillkor som är överenskomna med Konsumentverket.

Läs mer om avtalsvillkorslagen

Läs mer om konsumenttjänstlagen

Läs mer om konsumentköplagen

Läs mer om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Regler per område och bransch

Oskäliga villkor i grå listan

I grå listan (sidan 13) som finns i Liten laghund 2019 kan du läsa om avtalsvillkor som typiskt sett är oskäliga. Grå listan är en bilaga till direktiv 93/13/EEG, det direktiv som är grunden till avtalsvillkorslagen.

Liten laghund

PDF. Öppnas i nytt fönster.

Liten laghund är en lagbok i fickformat med de viktigaste lagarna inom konsumentområdet.

 Om avtalsvillkoren bryter mot lagen

Ta hjälp av standardavtal

Standardavtal är standardiserade villkor som är framtagna för att användas vid ett stort antal tillfällen. Ett standardavtal är ett avtal som du upprättat i förväg utan medverkan från konsumenten.

Konsumentverkets standardavtal och avtalsmallar

Frågor och svar om avtal

 • Vad gäller när ditt företag har fått en bluffaktura?

  Fråga: Jag har fått en bluffaktura till mitt företag – trots att jag inte har beställt tjänsten som står på fakturan. Vad gör jag?
  Svar:

  Har du fått en felaktig faktura ska du inte betala. Se istället till att informera företaget om att du motsätter dig betalning och varför du gör det. Om du misstänker att det rör sig om någon form av bedrägeri kan du göra en polisanmälan.

  Senast granskad 21 april 2022
 • Är muntliga avtal bindande?

  Fråga: Är muntliga avtal bindande, och krävs det ibland skriftliga avtal?
  Svar:

  Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Men skulle du och konsumenten bli oense, är en muntlig överenskommelse svår att bevisa. Då är ett skriftligt kontrakt att föredra. I speciella fall krävs skriftliga avtal, till exempel vid telefonförsäljning eller köp av en fastighet eller bostadsrätt.

  Senast granskad 20 mars 2024
 • Vad gäller när jag och konsumenten tolkar ett villkor på olika sätt?

  Fråga: Min kund tolkar ett avtalsvillkor på ett annat sätt än vad jag som företagare gör. Vad gäller?
  Svar:

  Om ett standardavtal är oklart formulerat kan det vid tvist tolkas till konsumentens fördel. 

  Tolkningsregeln gäller endast för villkor som finns i standardavtal, det vill säga ett avtal som företaget har upprättat i förväg utan medverkan från konsumenten. Det är du som företagare som ska kunna bevisa att konsumenten medverkade när avtalet upprättades, om du inte kan det gäller denna tolkningsregel.

  Senast granskad 20 mars 2024
 • När kan ett avtal förklaras ogiltigt?

  Fråga: Vad kan göra att ett avtal förklaras ogiltigt, och vad innebär en sådan händelse för mig och min kund?
  Svar:

  Av flera olika skäl kan hela avtalet, eller vissa villkor, förklaras ogiltiga. Avtal som tillkommit under tvång, hot, eller när säljaren tigit om viktiga fel, svek, är exempel på situationer som kan leda till att hela eller delar av avtalet får ogiltigförklaras. I praktiken ställs kraven på graden av tvång och svek mycket högt, vilket innebär att dessa lagregler sällan kommer till användning.

  Avtalsvillkor som strider mot till exempel konsumentköplagen eller andra tvingande konsumentskyddande lagar är också ogiltiga. 

  Om ett avtal, eller delar av det, är ogiltigt har konsumenten normalt rätt att lämna tillbaka det hen har fått. Köparen lämnar till exempel tillbaka varan och säljaren lämnar tillbaka pengarna. När ett villkor strider mot tvingande lag, bortser man från villkoret och tillämpar lagens regel i stället.

  Senast granskad 20 mars 2024
 • Måste konsumenten alltid ha accepterat ett avtal för att vara bunden av det?

  Fråga: Måste konsumenten alltid ha accepterat ett avtal för att vara bunden av det?
  Svar:

  Ja, konsumenten måste ha accepterat avtalet för att vara bunden av det. Konsumenten kan inte bli bunden på grund av sin passivitet. Negativa säljmetoder där konsumenter får fakturor eller varor som de inte har beställt är inte tillåtna. På försäkringsområdet gäller dock särskilda regler för vissa gruppförsäkringar.  Ytterligare information kring detta finns på sidan om försäkringar här på webbplatsen.

  Mer om försäkringar

  Senast granskad 20 mars 2024
 • Vad är negativ avtalsbindning?

  Fråga: Jag har hört talas om negativ avtalsbindning. Vad är det, och är det tillåtet?
  Svar:

  Negativ avtalsbindning betyder att en säljare skickar varor eller fakturor till en konsument som inte har beställt något, det vill säga inte har accepterat något avtal. Negativ avtalsbindning är inte tillåtet.

  Det som däremot är tillåtet är de abonnemangsliknande avtal som bland annat bokklubbar brukar ha. Konsumenten får då regelbundet bokpaket, om hen inte före varje utskick tackar nej. Skillnaden är att konsumenten från början måste ha ingått ett abonnemangsavtal där det tydligt framgår att klubben tillämpar sådana säljrutiner.

  Det är också under vissa omständigheter tillåtet med det som kallas automatisk förlängning. För det krävs för det första att det i avtalet finns ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. För det andra är du skyldig att skriftligen påminna konsumenten om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp.

  Senast granskad 17 april 2023
 • Får man ingå avtal med en omyndig person?

  Fråga: Vi har ingått ett avtal med en konsument under 18 år – vad gäller?
  Svar:

  En konsument under 18 år har begränsad möjlighet att ingå avtal. För att avtalet ska vara giltigt krävs förmyndarens samtycke. Det är upp till dig som företagare att försäkra dig om att parten du ingår avtal med är myndig eller har förmyndarens samtycke. Inte ens med en förmyndares samtycke kan en konsument under 18 år sättas i skuld. Sådana avtal kräver godkännande från överförmyndare för att vara giltiga.

  Det finns två undantag från kravet på samtycke från förmyndaren. Från 16 års ålder har man rätt att bestämma över pengar som man har tjänat själv. Den som har eget hushåll före 18 års ålder har rätt att ingå sedvanliga avtal som behövs för den dagliga hushållningen

  Senast granskad 17 april 2023
 • Är det tillåtet att ta ut faktureringsavgifter i efterhand?

  Fråga: Jag har glömt att ta betalt för faktureringen. Får jag göra det efter köpet?
  Svar:

  Faktureringsavgifter som tas ut i efterhand utan att ni hade kommit överens om detta när köpet blev bindande är inte tillåtet. Det går att göra ändringar och tillägg i ett avtal i efterhand men då krävs det att båda parterna är överens.

  Senast granskad 8 april 2022
Senast granskad 23 maj 2024