Kom igång med ditt säkerhetsarbete

Här får du några praktiska tips om hur du kommer igång med ditt säkerhetsarbete - en guide till nybörjare.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Alla produkter som är riktade till konsumenter måste uppfylla gällande säkerhetskrav. Som företagare har du både ett marknadsrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvar för de produkter du tillhandahåller. Den här informationen gäller endast det marknadsrättsliga ansvaret.

Så här arbetar du med säkerhet

 • Inventera vilka produkter du har

  Se till att du känner till vilka produkter som du tillhandahåller och har tillhandahållit. Tänk på att definitionen av att tillhandahålla är vid och även omfattar uthyrning och gåvor.

 • Ta reda på vilka lagar som gäller

  Här på vår webbplats kan du läsa om det allmänna säkerhetskravet på varor och tjänster, samt om de specialregler/harmoniserade regler som gäller för leksaker och personlig skyddsutrustning.

  Fler specialregler för varor och risker finns på Marknadskontrollrådets webbplats marknadskontroll.se. Det är viktigt att du tar dig tid att sätta dig in i alla lagstiftningar din produkt berörs av. Olika lagstiftningar beskriver olika krav. Ta reda på om det till exempel finns standarder som kan hjälpa dig att visa att din produkt uppfyller kraven

 • Identifiera din roll och dina skyldigheter

  Utifrån gällande lagstiftning tar du reda på om du är tillverkare, importör eller distributör. Att du känner till din roll är en förutsättning för att du ska förstå vilka skyldigheter du har för respektive produkt. Du kan till exempel vara tillverkare för en del av produkterna du säljer och endast distributör för andra. Observera att för konsumentprodukter som inte får CE-märkas har importören motsvarande ansvar som tillverkaren. 

 • Om det finns ytterligare regler i landet dit varorna säljs

  I stort sett är kraven för produkter inom EU/EES lika. Grunderna är att det ska vara fri rörlighet för produkter inom gemenskapen. Men vissa nationella anpassningar kan finnas. Det kan till exempel handla om att det är olika språkkrav på den information och märkning som ska följa med produkten. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för de marknader där du har tänkt att sälja dina produkter.

 • Identifiera vem som använder produkten och hur

  Inför att du ska göra en riskbedömning är det viktigt att fundera över vem som ska använda produkten och hur den kommer att användas. Beroende på målgrupp kan kraven på bland annat utformning, märkning och säkerhetsinformation påverkas.

 • Skaffa dig rätt kompetens

  Produktregelverket är omfattande och att se till att alla krav är uppfyllda kräver resurser, både när det gäller tid och kompetens. Har du inte tillgång till den kompetens som behövs måste du skaffa dig det eller anlita extern kompetens. Viss lagstiftning kräver till och med att särskilda laboratorier anlitas för att bedöma om produkten uppfyller kraven.

 • Säkerställ att du följer reglerna

  Se till att både du och din produkt uppfyller alla relevanta krav. I många regelverk beskrivs vilka säkerhetskrav produkten ska klara, men också till exempel hur länge och av vem dokumentation ska sparas. Du behöver bevaka regelverk, standarder och god sed i branschen så att du och din produkt följer utvecklingen.

 • Riskbedöm din produkt

  Riskbedömningar kan se väldigt olika ut beroende på produkt, typ av verksamhet och vilken roll du har. Men det är alltid tillverkarens ansvar att se till att en riskbedömning blir gjord på ett fullgott sätt. Observera att du inte själv får riskbedöma vissa produkttyper, till exempel viss personlig skyddsutrustning. Bedömningen måste ske av ett så kallat "anmält organ".

  Dokumentera och spara dina riskbedömningar. Att prova produkter enligt gällande standarder är en vanlig del i många riskbedömningar. Det är också ofta både det enklaste och billigaste sättet att uppfylla kraven.

   

   

  Illustration process riskbedömning

 • Arbeta skadeförebyggande

  Det är viktigt att arbeta skadeförebyggande genom att till exempel granska och utvärdera reklamationer. Sådan information kan leda till att nya riskbedömningar behöver utföras. Ha tydliga kontaktuppgifter för att konsumenter ska kunna reklamera farliga produkter.

  En viktig del i det skadeförebyggande arbetet är ett bra samarbete med de du handlar med och med myndigheter för att kunna sprida information om säkerhetsproblem i ett tidigt skede.

 • Om du sålt en farlig vara eller tjänst

  Ibland kan det hända att du i efterhand upptäcker en risk eller brist med en produkt du har sålt. För att förebygga olyckor och för att uppfylla dina skyldigheter är det viktigt att agera snabbt och kraftfullt om det inträffar.

  För att effektivt kunna genomföra nödvändiga åtgärder är det viktigt att du redan innan har ett bra samarbete med dina affärskontakter. Skapa en handlingsplan för hur du ska agera om du sålt en farlig vara.

  • Varningsinformation – ska spridas på det sätt som är mest effektivt för att undanröja faran. Tänk på att om produkt har lång livslängd och kan förväntas säljas eller lämnas vidare så är det viktigt att även nå ut till andrahandsanvändare.
  • Ansvarig myndighet måste underrättas – direkt du upptäcker att du sålt en farlig produkt. På Konsumentverkets webbplats finns digitala verktyg för att du lätt ska kunna underrätta berörd myndighet.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 januari 2024