Besiktning av lekland

För att säkerställa att leklandet är säkert för barn ska du utföra regelbundna kontroller och årliga besiktningar. Mindre kontroller ska göras varje dag och en större säkerhetsbesiktning ska göras varje år.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Innan ditt lekland tas i bruk ska det besiktigas genom en så kallad installationsbesiktning mot krav i lekredskapsstandarden EN 1176. En säkerhetsbesiktning mot samma krav ska sedan göras varje år för att säkerhetsställa att lekredskapen fortsätter att överensstämma med kraven. Vid den årliga besiktningen kan det vara nödvändigt att "klä av" delar av lekställningen, för att kontrollera om fästpunkter och särskilt belastade punkter behöver åtgärdas.

Lekredskap måste inte byggas om eller bytas ut bara för att de är gamla, men finns farliga fel måste felen åtgärdas.

Upprätta en rutin för daglig kontroll

Eftersom lekredskapen slits varje dag bör du dagligen, innan öppning, göra rutinmässiga kontroller. Du bör ta fram en rutin för vad som ska kontrolleras och hur det ska dokumenteras.

Det är viktigt att den personal som har ansvar för att laga enklare saker som upptäcks vid den dagliga kontrollen har fått instruktion eller utbildning om hur detta ska göras på ett säkert sätt. Information om hur lagningar och reparationer ska genomföras ska lämnas av tillverkaren.

Förutom dagliga kontroller bör en mer omfattande funktionskontroll utföras med intervaller som bestäms i samråd med leverantören av lekutrustningen.

Besiktningar ska utföras av en oberoende besiktningsperson

Den som utför installationsbesiktning och årlig säkerhetsbesiktning ska kunna avgöra om lekredskapen uppfyller relevanta delar i standarderna för lekredskap. Besiktningen ska göras enligt de krav som finns i standarderna och ska utföras av en oberoende och kompetent person som inte varit direkt involverad i installationen och som inte är ansvarig för eventuella korrigeringsarbeten eller kostnader (se CEN/TR 17207:2018 Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors för vägledning gällande kompetens hos besiktningsperson).

Samtliga besiktningar bör dokumenteras i en loggbok och protokollen sparas.

När du själv utför reparationer är du ansvarig

När du själv utför reparationer är du enligt lagen en tillverkare och det är därmed du som har ansvaret för att din reparation är korrekt gjord och att inte varans säkerhet påverkas. Du bör dokumentera och spara samtliga reparationer i en loggbok.

Senast granskad 21 mars 2024