Besiktning av lekland

För att säkerställa att leklandet är säkert för barn ska du utföra regelbundna kontroller och årliga besiktningar. Mindre kontroller ska göras varje dag och en större besiktning ska göras varje år.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Innan ditt lekland tas i bruk ska det besiktigas genom en så kallad installationsbesiktning. En säkerhetsbesiktning ska sedan göras varje år för att säkerhetsställa att lekredskapen fortsätter att överensstämma med kraven. Vid den årliga besiktningen kan det vara nödvändigt att "klä av" delar av lekställningen, för att kontrollera om fästpunkter och särskilt belastade punkter behöver åtgärdas.

Lekredskap måste inte byggas om eller bytas ut för att det är gammalt, men finns farliga fel måste felen åtgärdas.

Upprätta en rutin för daglig kontroll

Eftersom lekredskapen slits varje dag bör du dagligen, innan öppning, göra rutinmässiga kontroller. Du bör ta fram en rutin för vad som ska kontrolleras och hur det ska dokumenteras.

Det är viktigt att den personal som har ansvar för att laga enklare saker som upptäcks vid den dagliga kontrollen har fått instruktion eller utbildning om hur detta ska göras på ett säkert sätt. Information om hur lagningar och reparationer ska genomföras ska lämnas av tillverkaren.

Förutom dagliga kontroller bör en mer omfattande funktionskontroll utföras med intervaller som bestäms i samråd med leverantören av lekutrustningen.

Besiktningarna bör utföras av en certifierad besiktningsman

Den som utför besiktningen ska kunna avgöra om lekredskapen uppfyller relevanta delar i standarderna för lekredskap. Besiktningen ska göras enligt de krav som finns i standarderna och ska utföras av en extern besiktningsman eller någon med motsvarande kompetens. Det finns besiktningsmän som är certifierade för att besiktiga lekredskap och hoppborgar. Samtliga besiktningar bör dokumenteras i en loggbok och sparas.

Hitta certifierad besiktningsman för lekredskap på Swedacs webbplats

När du själv utför reparationer är du ansvarig

När du själv utför reparationer är du enligt lagen en tillverkare och det är därmed du som har ansvaret för att din reparation är korrekt gjord och att inte varans säkerhet påverkas. Du bör dokumentera och spara samtliga besiktningar i en loggbok.

Senast granskad 2 mars 2022