Tillverkare, importör eller distributör

Du har alltid ett ansvar för att de produkter du erbjuder är säkra och uppfyller lagstiftningens krav men ditt ansvar beror på om du betraktas som tillverkare, importör eller distributör. Det är därför viktigt att du tar reda på vilken roll du har. Här finns en kort beskrivning av de olika rollerna.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

I regelverket delas verksamhetsutövare in i fyra grupper: tillverkare, tillverkarens representant, importör och distributör. Dessa är så kallade ekonomiska aktörer och har sina egna roller när det gäller att säkerställa att produkter överensstämmer med kraven. De olika aktörernas ansvar beskrivs i detalj i respektive lagstiftning.

Översikt av produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Generell beskrivning av aktörernas ansvar i EU-kommissionens Blue Guide 2022, kapitel 3 (svenska)

Generell beskrivning av aktörernas ansvar i EU-kommissionens Blue guide 2022, kapitel 3 (engelska)

Tillverkare

Du är tillverkare om du själv eller ditt företag

  • konstruerar eller tillverkar en produkt och tillhandahåller den på marknaden,
  • låter konstruera eller tillverka en produkt och släpper ut den produkten på marknaden i eget namn eller under eget varumärke,
  • sätter ihop, förpackar, bearbetar eller märker färdiga produkter och släpper ut dem på marknaden i eget namn eller under eget varumärke,
  • ändrar en produkt eller den information som medföljer en produkt eller har en verksamhet som påverkar produktens säkerhet, eller
  • importerar en produkt från ett land utanför EU/EES som inte ska CE-märkas, det vill säga en konsumentprodukt för vilken sektorslagstiftning saknas.

Förenklat betraktas du alltså som tillverkare så fort du framstår som tillverkare för den som köper produkten eller om du påverkar en produkts egenskaper.

Importör

I EU-lagstiftning avser ordet importör en person eller organisation som importerar en produkt från ett land utanför EU/EES. Importören sätter då produkten på den gemensamma marknaden.

För produkter som inte ska CE-märkas finns en speciell regel - där räknas du som tillverkare om du importerar en produkt från ett land utanför EU/EES.

Den som köper produkter från ett annat EU/EES-land och säljer dessa i Sverige är distributör, inte importör.

Distributör

Du är distributör om du själv eller ditt företag erbjuder eller levererar produkter för distribution, försäljning, förbrukning eller användning på marknaden i samband med
kommersiell verksamhet. Detta gäller oavsett om du tar betalt eller inte. Om du säljer produkter i Sverige och inte är tillverkare eller importör, är du automatiskt distributör.

Tillverkarens representant

Förutom tillverkare, importör och distributör finns en fjärde roll, tillverkarens representant. Det är någon som genom en skriftlig fullmakt får utföra vissa uppgifter inom EU/EES för tillverkarens räkning. Det är relativt få tillverkare som har en utsedd representant.

Senast granskad 23 januari 2024