Regler för leksaker

Leksakers säkerhet regleras i en särskild lag. Definitionen av en leksak är enligt lagen en vara som helt eller delvis är utformad eller avsedd för barn under 14 år att leka med.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

E-kurs om leksakers säkerhet

Är du tillverkare, importör eller återförsäljare av leksaker? Då är det här en utbildning för dig. Syftet med e-kursen är att beskriva vilka regler som gäller för leksakers säkerhet och att reda ut vem som ansvarar för vad.

E-kurs om leksakers säkerhet

Lagstiftning för leksaker

Lagen ställer krav på att leksaker som tillhandahålls på marknaden ska uppfylla bland annat följande krav:

  • Leksaken ska vara säker under hela sin förväntade livslängd och den får inte innebära en risk för barnet när den används på avsett sätt eller på ett sätt som man kan förvänta sig med tanke på barns beteende.
  • Leksaker till små barn ska uppfylla särskilda krav på säkerhet.
  • Leksaken ska vara CE-märkt och försedd med korrekta märkningar och varningar.

Lagen om leksakers säkerhet på riksdagens webbplats

En del produkter och leksaker är uttryckligen undantagna från reglerna om leksakers säkerhet. Några exempel är viss sportutrustning för barn, lekplatsutrustning för allmänt bruk, åkmaskiner, vissa cyklar, nappar, pussel, samlarföremål, leksaksliknande lampor och  barnsmycken.

Alla undantag finns i Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet
(bilaga 1)

EU-gemensamma regler

Reglerna för leksakers säkerhet är gemensamma för länderna på den inre marknaden (EU/EES) och de grundar sig på Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet. Direktivet reglerar alla säkerhetsaspekter för leksaker som exempelvis mekanisk och fysikalisk säkerhet, elsäkerhet och kemisk säkerhet. I Sverige genomförs EU:s bestämmelser, förutom genom ovan nämnda lag, även genom förordning (2011:703) om leksakers säkerhet.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet

Reglering sker även genom följande myndighetsföreskrifter:

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet KOVFS 2011:5  

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker ELSÄK-FS 2011:1  

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

För att en leksak ska få säljas måste den uppfylla de grundläggande kraven i leksaksdirektivet och vara CE-märkt. Även produktsäkerhetslagen (2004:451) och produktsäkerhetsförordningen (2004:469) kan tillämpas vid ingripanden mot leksaker som inte uppfyller kraven.

Ytterligare krav kan finnas till exempel om leksaken består av mjuk plast, är försedd med elektronik eller batterier. I det senare fallet finns även regler för avfallsåtervinning.

Gråzon om vad som är en leksak

Gråzonen för vad som är en leksak är stor. Till hjälp för att avgöra om en produkt ska klassificeras som en leksak eller inte har EU kommissionen tagit fram guider. Guiderna hjälper dig att avgöra om en produkt är en leksak och om en leksak är avsedd för barn under eller över tre år.

Guider på Europeiska kommissionens webbplats

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området leksaker

Vägledningar med riktlinjer

Till EU-direktivet om leksakers säkerhet finns två vägledningar som innehåller riktlinjer för att underlätta tillämpningen av direktivet. Den ena är en förklarande vägledning och den andra handlar om vilken teknisk dokumentation som krävs (TSD explanatory guidance document och Technical documentation guidance document). Vägledningarna finns översatta till alla officiella språk i EU samt kinesiska. Den engelska versionen har alltid de senaste uppdateringarna. 

Vägledningarna på Europeiska kommissionens webbplats

Vilken typ av näringsidkare är du?

Ditt juridiska ansvar för en leksak beror på var i leverenskedjan
du är. Det är därför nödvändigt att du tar reda på din roll. Med ansvaret följer även ett antal obligatoriska arbetsuppgifter.

Tillverkare

Tillverkare är den som tillverkar en leksak eller som låter konstruera eller tillverka en leksak och säljer den i eget namn eller under eget varumärke. Om en importör eller en distributör tillhandahåller en leksak i eget namn eller under eget varumärke, eller ändrar en leksak som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas, övertar importören eller distributören tillverkarens skyldigheter.

Mer information om ditt ansvar som tillverkare

Tillverkarens representant

Tillverkaren kan genom en skriftlig fullmakt utse en representant inom EU som har rätt att utföra särskilda uppgifter i tillverkarens ställe. Denna typ av aktör är ovanlig för leksaker.

Importör

En importör är etablerad inom EU/EES och släpper ut en leksak på unionsmarknaden från ett tredjeland.

Mer information om ditt ansvar som importör

Distributör

Distributör är den som säljer leksaker på marknaden och som inte är tillverkare eller importör. Ofta kan en distributör vara en grossist eller återförsäljare.

Mer information om ditt ansvar som distributör

Leverantör av distributionstjänster

En leverantör av distributionstjänster är ansvarig för att reglerna i direktivet om leksakers säkerhet är uppfyllda (om ingen av de ovan nämnda aktörerna finns i EU). En leverantör av distributionstjänster erbjuder minst två av tjänsterna magasinering, paketering, adressering och avsändning. Leverantören av distributionstjänster äger inte produkterna.

Vilka krav gäller för CE-märkning?

CE-märket tillämpas på ett 25-tal produktkategorier inom EU. CE-märket är obligatoriskt för leksaker. Märket betyder att tillverkaren intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.  CE-märket är ett handelsmärke/pass som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU/EES. Endast produkter som uppfyller kraven i tillämplig EU-gemensam lagstiftning får CE-märkas. CE-märkningen är i princip det sista som
görs innan en produkt tillhandahålls.

Mer om CE-märkning här på webbplatsen

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 18 december 2023