Märkning av leksaker

Om du säljer leksaker ansvarar du för att kontrollera att leksaken har den märkning som lagstiftningen ställer krav på. Leksaker ska vara CE-märkta av tillverkaren. Vissa leksaker som säljs i Sverige ska även ha varningsmärken.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

För att en leksak ska få säljas ska den:

  • vara CE-märkt av tillverkaren.
  • vara märkt med adress till tillverkaren.
  • vara märkt med adress till importören.
  • ha en EG-försäkran om överensstämmelse, ofta kallad DoC.
  • ha spårbarhetsmärkning, som går att koppla till DoC.
  • ha rätt varningar och instruktioner på svenska

Informationsmaterial om märkning av leksaker

Leksaker måste vara CE-märkta

Leksaker måste vara CE-märkta för att få säljas. CE-märkningen ska vara minst 5 mm hög, väl synlig, lätt läsbar och beständig. Det är bara tillverkaren, eller tillverkarens representant, som får CE-märka leksaken. Genom CE-märket bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller kraven i gällande EU-lagstiftning.

Du får inte sälja en leksak utan CE-märkning. Det strider också mot lagen att sälja en CE-märkt leksak som inte uppfyller kraven om säkerhet, dokumentation, information och märkning.

Vad är CE-märkning och vilka produkter ska CE-märkas?

EG-försäkran om överensstämmelse

När leksaken uppfyller alla krav och dokumentationen är på plats ska tillverkaren upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse. På engelska heter EG-försäkran EC Declaration of Conformity, ofta kallad DoC.

EG-försäkran innebär att tillverkaren intygar, och tar på sig ansvaret för, att leksaken uppfyller alla relevanta krav i lagstiftningen. Kraven på EG-försäkran hänger ihop med CE-märkningen och i EG-försäkran framgår på vilka grunder leksaken är CE-märkt.

Du kan läsa mer i Konsumentverkets föreskrifter KOVFS (2011:5). I Bilaga 3 i föreskrifterna finns en mall för utformning och innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse.

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet KOVFS 2011:5

Vissa leksaker ska ha varningsmärkning

Vissa leksaker som säljs i Sverige ska ha varningsmärkning. Märkningen ska vara på svenska och vara synlig, lätt läsbar, lättförståelig och korrekt.

Varningarna ska alltid föregås av ordet "Varning" och beskriva faran med leksaken.

Varningar ska alltid fästas på leksaken, på en etikett eller på förpackningen. För små leksaker som säljs utan förpackning ska de varningar som krävs finnas fästade på själva leksaken.

En leksak får inte ha en varning som motsäger leksakens avsedda användning. Till exempel leksaker som har ett lekvärde för barn under tre år, som mjukdjur, får inte märkas "Varning. Inte lämplig för barn under tre år." Denna typ av leksaker måste alltid uppfylla alla krav för leksaker till barn under tre år.

Varningstexterna i Konsumentverkets föreskrift KOVFS 2011:5 bilaga 5

Allmänna varningar ska ange ålder, förmåga och vikt

När det är tillämpbart, ska följande användarbegränsningar anges i de allmänna varningarna:

  • Lägsta eller högsta tillåtna ålder.
  • Lägsta eller högsta tillåtna vikt.
  • Krav på användarnas förmåga.
  • Huruvida leksaken endast bör användas under tillsyn av vuxen.

Vissa leksaker kräver särskilda varningar

Särskilda varningar och information om försiktighetsåtgärder vid användning ska anges för vissa leksaker. Säljer du leksaker i andra länder inom EU hittar du de särskilda varningstexterna översatta till alla officiella språk inom EU.

"Overview of the warnings required by the Toy Safety Directive"

Andra krav för varningstexter

Andra detaljkrav för varningstexter finns i standarden EN 71 som kan köpas från SIS.

Läs mer om EN 71 på SIS webbplats

Senast granskad 18 december 2023