Marknadskontroll av lekland 2024

Konsumentverket genomför en marknadskontroll av säkerhet på lekland under 2024. Det sker genom stickprovskontroller hos ett urval aktörer. Marknadskontrollen är en uppföljning av tidigare kontroller där ett stort antal säkerhetsbrister upptäcktes. De visade tydligt att säkerhetsnivån på lekland behöver höjas.

Kontroller av lekland som Konsumentverket gjorde 2019 och 2020 visade ett stort antal säkerhetsbrister och ledde till många genomförda åtgärder av bristerna.

Stora brister i säkerheten

De tidigare kontrollerna visade tydligt att säkerhetsnivån på svenska lekland behöver höjas. Det har även fortsatt att komma in anmälningar om brister till Konsumentverket. Eftersom säkerhetsnivån fortfarande inte är tillräcklig följer vi nu upp med en ny marknadskontroll. Syftet med insatsen är att få bort fler säkerhetsbrister från lekland. Genom insatsen vill vi också sprida information för att ytterligare höja kunskapen om och efterlevnaden av krav och regler för att förebygga olyckor på lekland.

Regler om säkerhet på lekland

Säkerhetsregler du som företagare ska känna till finns här på vår webbplats:

Regler om säkerhet på lekland

Så går kontrollen till

Konsumentverket kommer att göra stickprovskontroller hos ett urval av lekland. Kontrollerna sker genom tillsynsbesök med besiktning av leklandet utförd av en certifierad besiktningsperson mot kraven i standarden EN 1176 och mot produktsäkerhetslagen (2004:451).

Konsumentverkets personal kommer att gå igenom leklandets säkerhetsrutiner och begära in teknisk dokumentation över säkerheten på lekandet. Du ska bland annat kunna visa upp besiktningsprotokoll och annan dokumentation som styrker säkerheten hos utrustningen samt visa att du regelbundet kontrollerar leklandet. Du ska kunna visa att du har säkerhetsförebyggande rutiner och rutiner för hur du agerar vid en olycka.

Vi kommer även att göra tillsynsbesök hos tillverkare av utrustning som tillhandahålls på lekland. Resultatet av kontrollen sammanställs i en rapport som presenteras på Konsumentverkets webbplats.

Definition av lekland

Konsumentverkets definition av lekland:

"en kommersiell konsumenttjänst som består i tillhandahållandet av ett eller flera lekredskap i syfte att erbjuda barn en lekupplevelse. Ett lekland är ett avgränsat område, till största del inomhus och där vatten eller vattenlekredskap förekommer i ingen eller ringa omfattning".

Tidigare marknadskontroller

Konsumentverkets tidigare marknadskontroller kan laddas ner från våra publikationer:

Rapport 2019:07 Marknadskontroll av säkerheten på lekland

Marknadskontroll 2020:3 Säkerhet på lekland

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverkets enhet för produktsäkerhet.

Telefon: 0771 - 42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

 

Senast granskad 31 maj 2024