Marknadsföring av spel

Måttfullhet i marknadsföring av spel

All marknadsföring av spel måste vara måttfull enligt 15 kap. 1 § spellagen. För att avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull bör en helhetsbedömning göras.

Avgörande för bedömningen är hur marknadsföringen är ägnad att uppfattas av den krets den riktar sig till, det medium som används och det innehåll som marknadsföringen har. Marknadsföringen bör inte vara påträngande eller ägnad att väcka särskild uppmärksamhet. Marknadsföringen bör ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda spelformen och chanserna att vinna. Kommersiella budskap bör begränsas till relevanta fakta rörande spelet, presenterad i så saklig form som möjligt och utan ovidkommande inslag.

Marknadsföringen bör inte heller:

  • Ge intryck av att chanserna att vinna är större än vad de faktiskt är eller att skicklighet kan påverka utfallet när så inte är fallet,
  • Få mottagaren att känna sig pressad att spela eller att mottagaren känner sig pressad om denne inte spelar,
  • Förmedla bilden av spel som socialt attraktivt eller innehålla uttalanden från välkända personer, med antydan om att deltagande i spel har bidragit till deras framgång,
  • Påstå att spelande kan vara en lösning på sociala, yrkesmässiga eller personliga problem,
  • Ge sken av att vara ett alternativ till en anställning, en lösning på ekonomiska problem eller en form av ekonomisk investering, 
  • Innehålla ogrundade uttalanden om den avkastning som spelare kan förvänta sig,
  • Förmedla bilden av att spel är gratis, fritt eller liknande om så inte är fallet.

Dom om måttfull marknadsföring

Det finns en dom från Patent- och Marknadsdomstolen om måttfull marknadsföring.

Se domen i målet om KO - Ninja Casino på konsumentverket.se

Genom domen förbjöds ett spelbolag att använda så kallade take over-annonser på internet och uppmanande påståenden om att spela omedelbart. Domstolen förbjöd även påståenden om att färdigheter (ett knep, viss taktik) kan påverka resultatet av ett spel. Vidare ansågs spelbolaget även ha använt starkt betonade budskap om snabba spel och utbetalningar av vinster som inte var måttfulla. Domstolen ansåg också att bolaget använt påståenden om överdrivna vinstchanser, som till exempel "Här är klockrena vägen till guldet" och "Så kan du ta hem miljoner på väg till jobbet".

Se domen i målet om KO – AG Communications (Karamba) på konsumentverekt.se

Domstolen bedömde att marknadsföring av bonuserbjudande var oförenligt med måttfullhetskravet i spellagen och förbjöd spelbolaget att använda den aktuella marknadsföringen. Inget av de villkor som gäller för att konsumenten ska kunna ta del av bonuserbjudandet framgick tydligt i marknadsföringen och konstruktionen av erbjudandet gjorde det svårt för konsumenterna att förstå dess innebörd.

Granskning av marknadsföring av spel

Konsumentverket genomförde under 2019 en stor granskning av marknadsföring av spel i olika medier. Resultatet av granskningen och Konsumentverkets bedömning i olika sakfrågor finns sammanfattade i en promemoria.

Se promemorian "Granskning av marknadsföring på spelområdet"

Under 2020 genomförde Konsumentverket en uppföljning av föregående års granskning av marknadsföring på spelområdet. Resultatet av uppföljningen framgår av följande promemoria.

Se promemorian ”Marknadsföring av spel – En uppföljning av 2019 års granskning” 

Mer vägledning om måttfull marknadsföring

Vidare vägledning för bedömning av vad som kan anses strida mot kravet på måttfull marknadsföring kan hämtas här:

Reklam och sponsring till barn och unga

Enligt 15 kap. 1 § 2 st. spellagen får marknadsföring av spel inte riktas särskilt till personer under 18 år. Förbudet gäller både reklam som avsiktligen riktas direkt till barn och ungdomar, likväl marknadsföring som genom sin utformning kan antas tilltala eller påverka barn och ungdomar.

Enligt 15 kap. 5 § spellagen är det generellt sett tillåtet för en licenshavare att ingå avtal om sponsring och det finns inget hinder mot sponsringssamarbeten mellan en licenshavare och föreningar med medlemmar under 18 år. Dock är barn och unga en särskilt skyddsvärd grupp. Det anses därför olämpligt om en person under 18 år agerar ”reklampelare” för ett spelföretag. En licenshavare som ingår ett sponsringsavtal måste därför säkerställa att deras logotyper och namn på spelprodukter eller tjänster inte förekommer på produkter, till exempel kläder, som är avsedda att användas av personer under 18 år. Sponsringsbestämmelsen ligger under Spelinspektionens tillsynsområde.

Direktreklam som riktar sig till konsumenter

Enligt 15 kap. 2 § spellagen är det förbjudet att skicka direktreklam till en spelare som stängt av sig från spel. Det är också förbjudet att skicka direktreklam till en spelare som sagt upp sitt spelkonto så länge spelaren i samband med sin uppsägning inte aktivt godkänt detta.

Det går att stänga av sig från spel direkt hos licenshavaren eller genom en anmälan till det nationella avstängningsregistret Spelpaus.se, som administreras av Spelinspektionen. Vid en anmälan till Spelpaus.se stängs man av från att spela hos, och få direktreklam från, alla licenshavare som anordnar spel där registrering krävs. Vid avstängning hos en specifik licenshavare gäller avstängningen och förbudet mot direktreklam enbart hos den specifika aktören. Innan direktreklam för spel skickas till en person är licenshavaren skyldig att kontrollera om personen är avstängd i det nationella avstängningsregistret.  

Utöver förbudet i 15 kap. 2 § spellagen gäller de generella reglerna om obeställd reklam i 19–21 §§ marknadsföringslagen. Som huvudregel är det inte tillåtet att skicka elektronisk post, så som sms eller e-post, om inte konsumenten först har samtyckt till det. När det gäller brevlådereklam och telefonförsäljning är det tillåtet så länge konsumenten inte på förhand har motsatt sig att bli uppringd eller ta emot brevlådereklam.

All direktreklam måste även uppfylla kravet på måttfullhet i 15 kap. 1 § spellagen och informationsskyldigheten i 15 kap. 3 § spellagen.

Bonuserbjudanden vid marknadsföring av spel

Enligt 14 kap. 9 § spellagen får en licenshavare enbart erbjuda eller lämna bonus vid första speltillfället hos licenshavaren, detta gäller oavsett om licenshavaren driver flera olika spelverksamheter. Villkor och regler som gäller för erbjudandet måste framgå klart och tydligt när bonusen erbjuds och när den utnyttjas av spelaren. Bonusens villkor ska vara utformade på samma sätt för alla spelare som spelar samma spel. Marknadsföring av bonuserbjudanden måste även uppfylla kravet på måttfullhet i 15 kap. 1 § spellagen och informationsskyldigheten i 15 kap. 3 § spellagen. Det är Spelinspektionen som främst bedriver tillsyn över bestämmelsen om bonuserbjudanden i 14 kap. 9 § spellagen. Även Konsumentverket kan dock komma att granska marknadsföringen av bonusar utifrån denna bestämmelse. Vidare kan Konsumentverket agera om marknadsföringen av ett bonuserbjudande till exempel inte uppfyller måttfullhetskravet (15 kap. 1 § spellagen) eller är vilseledande (10 § marknadsföringslagen).

Licenshavarens informationsskyldighet 

Marknadsföring av spel ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela enligt 15 kap. 3 § spellagen.

Enligt samma paragraf måste även licenshavaren se till att kontaktuppgifter till en stödorganisation finns på platser där spel bedrivs och i samband med marknadsföring av spel. Kontaktuppgifterna ska tydligt framgå då det är en viktig åtgärd för att upprätthålla ett starkt skydd mot spelproblem. Detta gäller dock inte marknadsföring i radio.

Licenshavarens spelansvar

Målet med den svenska spelregleringen är att spelandet ska vara sunt och säkert. Spelregleringen ska öka konsumentskyddet och därför har licenshavarna omsorgsplikt gentemot spelarna. Det innebär att alla licenshavare har en skyldighet att skydda spelare mot överdrivet spelande samt att hjälpa dem att minska sitt spelande om det finns anledning till detta. Licenshavaren ska följa registrerade spelares spelbeteende och är skyldiga att ge återkoppling till spelarna angående detta. Licenshavarna ska tillämpa restriktioner och tillträdesbegränsningar och de bör i en handlingsplan redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras. 

Som ett led i omsorgsplikten finns ett antal så kallade spelansvarsåtgärder. Exempel på spelansvarsåtgärder är möjlighet att stänga av sig från spel och att erbjuda självtest. Licenshavare får inte låta någon som är under 18 år delta i spel. Detsamma gäller för de som är spelombud för licenshavare. Den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.  Vidare är det inte heller tillåtet för licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet. Det är Spelinspektionen som ansvarar för tillsyn av att en licenshavare iakttar omsorgsplikten gentemot spelare.

Läs mer på Spelinspektionens webbplats 

Spel utan nödvändig licens

Det är inte tillåtet att tillhandahålla eller marknadsföra spel i Sverige som saknar nödvändig licens. Den som tillhandahåller sådant spel eller främjar deltagande i sådant spel, till exempel genom att marknadsföra spelet, kan dömas till böter eller fängelse. Det är Spelinspektionen som har det primära tillsynsansvaret i frågan.  

Reklam, sponsring och produktplacering av spel i radio och tv

Det är inte tillåtet att marknadsföra spel som saknar nödvändig licens i tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv eller radiosändningar som omfattas av radio- och tv-lagen. Förbudet finns i 15 kap. 6 § 1 st. spellagen. Enligt andra stycket i samma bestämmelse är det heller inte tillåtet för leverantörer av videodelningsplattformar på internet att visa reklam före, under eller efter videor eller tv-program, som är upplagda av användare av plattformen. Förbudet gäller även för leverantörer av videodelningsplattformar på internet, enligt andra stycket i samma bestämmelse. Aktörer utan licens får inte heller sponsra (7 kap. 2 b § radio- och tv-lagen) eller marknadsföra sig genom produktplacering (6 kap. 2 § radio- och tv-lagen) i radio- eller tv-program. Granskningsnämnden för radio och tv utövar tillsyn över bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Reklamprislotterier utan insats

Det behövs ingen spellicens för reklamprislotterier som inte kräver någon insats. Det innebär att det inte krävs någon licens om man till exempel har en utlottning där deltagarna ska ”dela och gilla” innehåll i sociala medier. Vid tillsyn gällande reklamprislotterier tillämpas marknadsföringsreglerna i spellagen och marknadsföringslagens generella regler.

Senast granskad 23 maj 2024