Bidrag till organisationer

Regeringen har meddelat att Konsumentverkets anslag för fördelning av statsbidrag kommer att avvecklas år 2026. Det finns heller inga medel att dela ut för 2025 och därmed saknas möjligt att ansöka om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag för kommande år.

Tidigare bidrag ska redovisas 

De organisationer som beviljats bidrag ska skicka in en slutredovisning senast den 31 mars året efter bidragsperioden. Det betyder att de som beviljades bidrag för 2023 eller tvåårigt bidrag för 2022-2023 ska skicka in sin redovisning senast 31 mars 2024. Organisationer som fått tvåårigt bidrag 2023-2024 ska lämna in sin slutredovisning senast 31 mars 2025.

till Redovisa bidrag

Beviljade bidrag 

Konsumentverket har tidigare beviljat bidrag till en blandad grupp organisationer som bedriver konsumentinriktad verksamhet. Konsumentverket har beviljat bidrag för ett eller två år i taget. För 2024 har bidrag endast betalats ut till organisationer som fått beslut om bidrag för 2024 i samband med beslut om bidrag för 2023.  

Konsumentverket har totalt beviljat 6 159 000 kronor i bidrag för 2024. Två organisationer beviljades 100 000 kronor var i organisationsbidrag. Resten, 5 959 000 kronor, fördelades som verksamhetsbidrag.

Organisationsbidrag  

För 2024 delas stödet bara ut till de organisationer som tidigare beviljats ett tvåårigt bidrag för 2023-2024.

Organisationer med verksamhet som huvudsakligen tar till vara konsumenters intressen har tidigare kunnat ansöka om organisationsbidrag. Bidraget har syftat till att generellt stärka organisationernas kapacitet och täcka grundläggande administrativa kostnader.   

Beviljade organisationsbidrag 2023

Beviljade organisationsbidrag 2022

Verksamhetsbidrag 

För 2024 lämnas bidrag endast till de organisationer som tidigare beviljats ett tvåårigt bidrag för 2023-2024. 

Organisationer som arbetar med att stödja konsumentintresset har tidigare kunnat söka verksamhetsbidrag. Verksamheten med syfte att stärka konsumenters inflytande eller ställning på marknader i Sverige har kunnat ansöka om bidrag. Organisationer som representerar svenska konsumenter i internationella sammanhang har också kunnat få bidrag liksom för att delta i standardiseringsarbete. 

Beviljade verksamhetsbidrag 2023

Beviljade verksamhetsbidrag 2022

Åtkomst till inskickade ansökningar

Vill du komma åt inskickade ansökningar om bidrag kan du begära ut handlingarna från oss genom att mejla konsumentverket@konsumentverket.se

Senast granskad 19 januari 2024