Så granskas vi

Som statlig myndighet granskas vi både rättsligt och ekonomiskt. Det är viktigt både för insyn och demokrati.

Justitieombudsmannen (JO)

Justitieombudsmannen (JO) – Riksdagens ombudsmän – kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet och att medborgarna behandlas på ett korrekt sätt. JO kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter. Vanligast är att JO i sin tillsynsverksamhet gör kritiska, vägledande och/eller rådgivande uttalanden, men JO har även rätt att initiera disciplinförfarande mot en tjänsteman för tjänsteförseelse.

Justitieombudsmannens webbplats

Justitiekanslern (JK)

Justitiekanslern (JK) är regeringens kontrollorgan för offentlig verksamhet. Detta innebär bland annat att JK har till uppgift att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och att de även i övrigt fullgör sina åligganden. JK reglerar också skadeståndskrav från enskilda. JK kan på eget initiativ besluta att granska en myndighet om det på något sätt uppdagats förhållanden som föranleder en granskning. JK:s granskning avser i princip inte sakfrågor. Granskningen är i stället främst inriktad på tillämpningen av gällande regler för hur mål och ärenden ska handläggas.

Justitiekanslerns webbplats

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Syftet är att genom en oberoende granskning bidra till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. Riksrevisionen granskar hela beslutskedjan med utgångspunkt från riksdagens beslut, vilket innebär att både regeringen och de verkställande myndigheterna granskas. Genom bland annat den årliga revisionen bedömer Riksrevisionen om myndigheternas redovisning är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande och om myndigheterna följer gällande föreskrifter. Konsumentverkets årsredovisning granskas varje år utifrån dessa kriterier.

Riksrevisionens webbplats

Årsredovisning 2023

I årsredovisningen kan du ta del av hur Konsumentverket har använt sina pengar under året som gått.

Senast granskad 6 mars 2024