Så styrs vi

Konsumentverkets verksamhet regleras i ett antal lagar och förordningar som beslutas av riksdagen eller regeringen. I dessa beskrivs myndighetens uppgifter och ansvar.

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen uppdrag, krav på rapportering och hur verksamheten ska finansieras. Konsumentverkets ledning beslutar sedan om mål, verksamhetsplan och budget för kommande år.

Insynsrådet

Generaldirektören styr Konsumentverket och ansvarar för verksamheten inför regeringen. Som stöd finns ett insynsråd, som utses av regeringen och som har till uppgift att ha insyn och ge råd till myndighetschefen.

Vetenskapliga rådet

Konsumentverkets vetenskapliga råd består av forskare med kompetens inom områden som är relevanta för myndigheten. Rådet bidrar med exempelvis vetenskapliga perspektiv och synpunkter på metodval i Konsumentverkets kunskapsbyggande arbete. Ledamöterna ger vägledning och bistår med expertkunskap i annan verksamhet, där deras särskilda kompetens är relevant.

Samordningsråd för Hallå konsument

Konsumentverket ska i samverkan med 17 utpekade myndigheter ansvara för upplysningstjänsten Hallå konsument. Samordningsrådet för tjänsten består av de informationsansvariga myndigheterna och leds av Konsumentverkets generaldirektör.

Förordningar

Myndighetsförordning (2007:515) på riksdagens webbplats

Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket på riksdagens webbplats

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter riksdagens webbplats

Regleringsbrev

Regleringsbrev 2022 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Senast granskad 22 april 2022