Så styrs vi

Konsumentverkets verksamhet regleras i ett antal lagar och förordningar som beslutas av riksdagen eller regeringen. I dessa beskrivs våra uppgifter och myndighetens ansvar.

Konsumentverkets styrs också av regeringens årliga regleringsbrev som anger vissa uppdrag, krav på rapportering och hur verksamheten ska finansieras. Konsumentverkets ledning beslutar sedan om mål och en plan med resurser för genomförande av verksamheten. I tillägg finns också flera råd som på olika sätt påverkar vår verksamhet.

Insynsrådet

Generaldirektören styr Konsumentverket och ansvarar för verksamheten inför regeringen. Som stöd finns ett insynsråd, som utses av regeringen och som har till uppgift att ha insyn och ge råd till myndighetschefen.

Vetenskapliga rådet

Konsumentverkets vetenskapliga råd består av forskare med kompetens inom områden som bedöms vara relevanta för myndigheten. Rådet bidrar med exempelvis vetenskapliga perspektiv och synpunkter på metodval i Konsumentverkets kunskapsbyggande arbete. Ledamöterna ger vägledning och bistår med expertkunskap i annan verksamhet, där deras särskilda kompetens är relevant.

Samordningsråd för Hallå konsument

Konsumentverket ansvarar för att tillhandahålla och samordna upplysningstjänsten Hallå konsument, i samverkan med 17 utpekade myndigheter. Knutet till tjänsten finns ett samordningsråd som leds av Konsumentverkets generaldirektör. I samordningsrådet ingår samtliga informationsansvariga myndigheter.

Förordningar

Myndighetsförordning (2007:515) på riksdagens webbplats

Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket på riksdagens webbplats

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter riksdagens webbplats

Regleringsbrev

Regleringsbrev 2020 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Senast granskad 19 maj 2021