Vetenskapliga rådet

Konsumentverkets vetenskapliga råd är rådgivande och ska vara en brygga mellan Konsumentverket och relevanta forskningsmiljöer.

Vetenskapliga rådet underlättar för oss att ta del av aktuell forskning och bidrar med sin kunskap inom olika områden. Rådet ger bland annat inspel till Konsumentverkets kunskapsbyggande arbete, exempelvis genom att bidra med vetenskapliga perspektiv, teoretiska utgångspunkter och synpunkter på metodval.

Rådet inrättades i december 2003. Ledamöterna förordnas av Konsumentverkets generaldirektör för två år i taget.

Ledamöter 2024-2025

Cecilia Tisell, ordförande 

Generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman.

Finn Nilson

Professor i riskhantering vid institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Karlstads universitet. Hans forskning kretsar kring skadeepidemiologi, skadeförebyg­gande och säkerhetsfrämjande åtgärder samt utvärdering av skadepreventiva interventioner. Till området hör produktsäkerhetsfrågor, men också tjänstesäkerhetsfrågor inom till exempel evenemang och upplevelseindustrin.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt

Professor i juridik på Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på tre huvudområden: marknadsrätt, konsumenträtt och immaterialrätt. Hon undervisar i europarätt, komparativ rätt, immaterialrätt, marknadsrätt och rättsekonomi. Antonina ingår i styrelsen för konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen.

Torbjörn Hjort

Docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning fokuserar främst på vad ekonomisk sårbarhet innebär i ett konsumtionsbaserat samhälle. Han intresserar sig också för hur föreställningar kring skälig levnadsnivå skapas och hur samhällets finansiering påverkar den enskilde, företrädesvis grupper med knapp ekonomi.

Stefan Larsson

Docent i teknik och social förändring och universitetslektor på institutionen för teknik och samhälle vid LTH, Lunds universitet. Han studerar frågeställningar i tvärsnittet ny teknik och samhälle, ofta i relation till rättsliga utmaningar i en digital kontext, och datadrivna marknader, tillit och konsumentskydd.

Robert Östling

Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Forskar framförallt inom tillämpad mikroekonomi, beteendeekonomi, spelteori och politisk ekonomi. Han är en av de drivande bakom Ekonomistas, ett nationalekonomiskt forum för debatt om samhället, politiken och vetenskapen.

Lars-Olof Johansson

Professor i psykologi vid Göteborgs Universitet. Hans forskningsområden
är bland annat social rättvisa och hur människor reagerar på brist och
överflöd av resurser. Ett annat forskningsområde är miljöbeteende och
hur människor effektivt kan påverkas att göra "goda val".

Amy Loutfi

Professor i datavetenskap vid Örebro universitet. Amy har ett omfattande engagemang för strategiska frågor inom AI för hela Sverige. Hennes forskning kretsar kring maskin-perception, där AI-metoder som maskininlärning används för tolkning av sensordata. Hon intresserar sig också för samspelet mellan roboten och människan och riktar främst in sig på autonoma och teleopererade robotar.

Per Kristensson

Professor i konsumentpsykologi och innovation vid Karlstads universitet och verksam vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Typiskt för hans forskning är tillämpningen av psykologiska teorier i organisatoriska kontexter, ofta med användaren i fokus. Han intresserar sig för konsumentpsykologi och alla processer kring kunders beslutsfattande under och efter sitt köp av en vara eller tjänst.

Kontaktperson Konsumentverket

Camilo von Grieff, enhetschef Analysenheten
Nås via Konsumentverkets växel: 0771–42 33 00

Senast granskad 16 januari 2024