Tillgänglighetsredogörelse för konsumentverket.se

På den här sidan beskriver vi hur konsumentverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är Konsumentverket som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan rapportera brister som du upptäcker till oss.

Du kan framföra synpunkter till oss

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss detta. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med synpunkter på tillgängligheten på konsumentverket.se

Du kan begära att få information tillgänglighetsanpassad

Om du behöver information från konsumentverket.se i något annat format till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med en begäran att få material tillgänglighetsanpassat

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen lanserades i sin nuvarande form 2015. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A- och AA-nivå. Brister redovisas nedan under rubriken ”Hur tillgänglig är webbplatsen?”.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem som vi tror påverkar flest besökare. Vissa problem som upptäckts rör delar av webbplatsen där vi planerar att utveckla nytt inom en snar framtid. De problemen får därför vänta. Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte påverkar användningen eller funktionerna på webbplatsen på ett allvarligt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av webbplatsen både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete.

På webbplatsen finns följande brister, som vi har kännedom om 

Krav på insticksprogram

På webbplatsen finns en funktion, ”Hjälpte informationen dig” som gör det möjligt för användare att ge återkoppling på innehållet. Funktionen fungerar endast om javascript är aktiverat. Endast ett mindre antal användare använder i dag webbläsare där javascript inte är aktiverat.

Åtgärd: Ingen åtgärd är just nu planerad för bristerna i funktionen ”Fick du svar på din fråga”. 

Videospelare

Information om videospelarens funktioner är inte tillräckliga.

Åtgärd: Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet. Vi planerar inte att byta ut videospelaren för närvarande.

Textning av inspelade konferenser, webbinarier med mera

Inspelningar av konferenser, webbinarier och liknande ska textas så långt det är möjligt. Vi kan tvingas till undantag när:

 • längden på inspelningen och
 • storleken på målgruppen

gör att kostnaden för textningsarbetet inte står i proportion till nyttan. (12§, 2018:1937)

Syntolkning

Vi arbetar så långt det är möjligt för att separat syntolkning inte ska behövas. I de fall separat syntolkning inte kan skapas och en syntolkning skulle störa mottagare utan synnedsättning ser vi till att motsvarande innehåll finns tillgängligt på fler sätt, exempelvis inläggstext intill ett illustrativt videoklipp i sociala medier.

Dokument: domar från Patent- och marknadsdomstolen

Domar från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) publiceras som inskannade och maskade pdf-filer. Dessa filer uppfyller inte kraven för tillgänglighet.

Åtgärd: Vår ambition är att länka till domstolarnas egna webbsidor där domar publiceras, men det är inte möjligt i detta fall. Vi har därför varit tvungna att hantera inscannade domar på detta sätt.

Dokument: publikationer 

Alla våra publikationer finns som pdf-filer och är tillgänglighetsanpassade. När vi bedömer graden av tillgänglighetsanpassning utgår vi från förordning om tillgänglighet till digital och offentlig service, SFS 2018:1937, 12§. Alla publikationer som publiceras från och med den 23 september 2020 utgår från lagen om tillgänglighet om digital och offentlig service, SFS 2018:1938, 2 §.

Åtgärd: Vi arbetar för att alla publikationer ska möta tillgänglighetskraven enligt lagen.

Webbtjänst: beställa och ladda ner publikationer

Konsumentverkets publikationer finns tillgängliga att ladda ner och beställa via en webbtjänst som upphandlats tidigare från en fristående leverantör. Webbtjänsten har därför granskats av oss själva med hjälp av webbaserade valideringsverktyg.

Brister vi har kännedom om i den tjänst vi använder nu:

 • ARIA-attribut används inte på ett konsekvent sätt
 • Namn och etiketter på knappar är inte tydliga eller saknas
 • Bildelement saknar ALT-attribut
 • Formulärelement saknar beskrivande etiketter
 • Länkar har inte alltid särskiljande namn.

De här bristerna kan påverka användare som har behov av hjälpmedel för webbnavigation, exempelvis stöd i form av talsyntesverktyg eller andra verktyg som gör det möjligt att få innehållet presenterat på ett alternativt sätt.

Åtgärd: Vi har i dag begränsad påverkansmöjlighet på tjänstens utformning. Vid framtida upphandling kommer vi att ställa tydligare krav på tillgänglighet som uppfyller lagens krav. Kontakta oss om du har problem med åtkomst till publikationer så hjälper vi dig.

Webbtjänst: diarium

Konsumentverkets diarium presenteras i en så kallad i-frame på sidan. Det går inte att navigera med hjälp av tab i i-framens innehåll .

Brister vi har kännedom om:

 • Det saknas korrekt uppmärkning av etikettext och formulärfält vilket kan göra det svårare för gravt synskadade användare.
 • Det finns inte etikettexter för alla formulärfält.
 • Rubriker används för att organisera innehåll, men har felaktigt vald strukturnivå.
 • Sorteringsfunktion saknar tydlig visuell och semantisk uppmärkning om att sökträffar går att sortera.
 • Det går inte att nå informationsrutor (hjälp att fylla i formulärfält) med tangentbordsstyrning (tab-tangent).

Åtgärd: Vi bedömer att funktionen inte har så pass kritiska brister att de stoppar användare från att använda tjänsten. Att göra ytterligare anpassningar av lösningen är ett omfattande arbete. Vi hänvisar till undantaget i förordningen 2017:1937, 12§.

Webbtjänst: budgetkalkyl

Tjänsten möter tillgänglighetskraven i stor utsträckning. 

Brister vi har kännedom om: 

 • Sidtitlar är inte unika genom funktionens flöde.
 • Länktexter är inte separerade
 • Användning av rubriker är inte konsekvent
 • Semantisk information till utfällbara områden saknas.
 • Det finns överflödiga strukturelement och landmärken.

Åtgärd: Vi bedömer att funktionen inte har så pass kritiska brister att de stoppar användare från att använda tjänsten. Ingen planerad åtgärd i nuläget.

Webbtjänst: anmälningsformulär

På webbplatsen finns ett formulär där konsumenter kan göra anmälningar till Konsumentverket. Vi bedömer att funktionen har god tillgänglighet. Det finns fem områden som behöver hanteras för att uppnå kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De bristerna är:

 • Det går inte att använda funktionen för att lägga till filer med tangentbordsstyrning.
 • De radioknappar som finns i alla steg är inte grupperade med hjälp av elementen "fieldset" och "legend".
 • Det finns länkar med samma länktext, som till exempel ”Läs mer” och ”Ändra”.
 • Semantisk information till utfällbara områden saknas.
 • Sidtitlar är inte unika genom funktionens flöde.

Åtgärd: Vi planerar att utveckla anmälningsformuläret under senare delen av 2020 och under 2021. 

Hur har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen har granskats av oberoende experter på webbtillgänglighet. Den senaste granskningen genomfördes under perioden november till december 2019.

Vi genomför även egna tester kontinuerligt,  med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 15 juni 2021