Tillgänglighetsredogörelse för konsumentverket.se

På den här sidan beskriver vi hur konsumentverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är Konsumentverket som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan rapportera brister som du upptäcker till oss.

Du kan framföra synpunkter till oss

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss detta. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med synpunkter på tillgängligheten på konsumentverket.se

Du kan begära att få information tillgänglighetsanpassad

Om du behöver information från konsumentverket.se i något annat format till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med en begäran att få material tillgänglighetsanpassat

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen lanserades i sin nuvarande form 2015. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A- och AA-nivå. Brister redovisas nedan under rubriken ”Hur tillgänglig är webbplatsen?”.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem som vi tror påverkar flest besökare. Vissa problem som upptäckts rör delar av webbplatsen där vi planerar att utveckla nytt inom en snar framtid. De problemen får därför vänta. Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte påverkar användningen eller funktionerna på webbplatsen på ett allvarligt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av webbplatsen både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete.

På webbplatsen finns följande brister, som vi har kännedom om 

Krav på insticksprogram

På webbplatsen finns en funktion, ”Fick du svar på din fråga?”, som gör det möjligt för användare att ge återkoppling på innehållet. Funktionen fungerar endast om javascript är aktiverat. Endast ett mindre antal användare använder i dag webbläsare där javascript inte är aktiverat.

Åtgärd: Ingen åtgärd är just nu planerad för bristerna i funktionen ”Fick du svar på din fråga?”. 

Videospelare

Information om videospelarens funktioner är inte tillräckliga.

Åtgärd: Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet. Vi planerar inte att byta ut videospelaren för närvarande.

Textning av inspelade konferenser, webbinarier med mera

Inspelningar av konferenser, webbinarier och liknande ska textas så långt det är möjligt. Vi kan tvingas till undantag när:

 • längden på inspelningen och
 • storleken på målgruppen

gör att kostnaden för textningsarbetet inte står i proportion till nyttan. (12§, 2018:1937)

Syntolkning

Vi arbetar så långt det är möjligt för att separat syntolkning inte ska behövas. I de fall separat syntolkning inte kan skapas och en syntolkning skulle störa mottagare utan synnedsättning ser vi till att motsvarande innehåll finns tillgängligt på fler sätt, exempelvis inläggstext intill ett illustrativt videoklipp i sociala medier.

Dokument: publikationer 

Alla våra publikationer finns som pdf-filer och är tillgänglighetsanpassade. När vi bedömer graden av tillgänglighetsanpassning utgår vi från förordning om tillgänglighet till digital och offentlig service, SFS 2018:1937, 12§. Alla publikationer som publiceras från och med den 23 september 2020 utgår från lagen om tillgänglighet om digital och offentlig service, SFS 2018:1938, 2 §.

Åtgärd: Vi arbetar för att alla publikationer ska möta tillgänglighetskraven enligt lagen.

Webbtjänst: diarium

Konsumentverkets diarium presenteras i en iframe på sidan. Det går inte att navigera med hjälp av tab i iframens innehåll.

Brister vi har kännedom om:

 • Det saknas korrekt uppmärkning av etikettext och formulärfält vilket kan göra det svårare för gravt synskadade användare.
 • Det finns inte etikettexter för alla formulärfält.
 • Rubriker används för att organisera innehåll, men har felaktigt vald strukturnivå.
 • Sorteringsfunktion saknar tydlig visuell och semantisk uppmärkning om att sökträffar går att sortera.
 • Det går inte att nå informationsrutor (hjälp att fylla i formulärfält) med tangentbordsstyrning (tab-tangent).

Åtgärd: Vi bedömer att funktionen inte har så pass kritiska brister att de stoppar användare från att använda tjänsten. Att göra ytterligare anpassningar av lösningen är ett omfattande arbete. Vi hänvisar till undantaget i förordningen 2017:1937, 12§.

Webbtjänst: budgetkalkyl

Tjänsten möter tillgänglighetskraven i stor utsträckning. 

Brister vi har kännedom om: 

 • Sidtitlar är inte unika genom funktionens flöde.
 • Länktexter är inte separerade
 • Användning av rubriker är inte konsekvent
 • Semantisk information till utfällbara områden saknas.
 • Det finns överflödiga strukturelement och landmärken.

Åtgärd: Vi bedömer att funktionen inte har så pass kritiska brister att de stoppar användare från att använda tjänsten. Ingen planerad åtgärd i nuläget.

Webbtjänst: anmälningsformulär

På webbplatsen finns ett formulär där konsumenter kan göra anmälningar till Konsumentverket. Vi bedömer att funktionen har god tillgänglighet. Det finns fem områden som behöver hanteras för att uppnå kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De bristerna är:

 • Det går inte att använda funktionen för att lägga till filer med tangentbordsstyrning.
 • De radioknappar som finns i alla steg är inte grupperade med hjälp av elementen "fieldset" och "legend".
 • Det finns länkar med samma länktext, som till exempel ”Läs mer” och ”Ändra”.
 • Semantisk information till utfällbara områden saknas.
 • Sidtitlar är inte unika genom funktionens flöde.

Åtgärd: Vi bedömer att funktionen inte har så pass kritiska brister att de stoppar användare från att använda tjänsten. Ingen planerad åtgärd i nuläget.

Webbtjänst: statistik

På webbplatsen presenterar vi statistik om anmälningar och vägledningsärenden inom olika konsumentområden. Statistiken presenteras med hjälp av Power BI i en så kallad iframe och uppfyller i dagsläget vissa men inte alla krav på tillgänglighet.

Åtgärd: Vi bedömer att funktionen inte har så pass kritiska brister att de stoppar användare från att använda tjänsten. Ytterligare anpassningar i Power BI för att uppfylla tillgänglighetskraven planeras under 2024.

Hur har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen har granskats av oberoende experter på webbtillgänglighet. Den senaste externa granskningen genomfördes under perioden november till december 2019.

Vi genomför även egna tester kontinuerligt,  med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet.

Den här tillgänglighetsredogörelsen granskades senast den 10 april 2024.

Senast granskad 10 april 2024