Marknadsföring

När du ska marknadsföra en produkt finns det krav på hur marknadsföringen får se ut och vilken information den måste innehålla. Marknadsföringslagen är den centrala lagen som styr. Syftet med lagen är att främja konsumenters intresse och att motverka marknadsföring som bryter mot lagen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Marknadsföringslagen

Personer passerar förbi ett skyltfönster med stor reaskylt.

Att marknadsföra en produkt innebär att du som företag vidtar åtgärder för att sälja en produkt, exempelvis genom tv-reklam, annonser på sociala medier eller telefonförsäljning.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter, till exempel varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Lagen är tillämplig vid alla slags kontakter mellan ett företag och en konsument som har till syfte att förbättra försäljningen av och tillgången till en produkt. Lagen är tillämplig innan, under och efter försäljningen av en produkt.

När gäller inte marknadsföringslagen?

Marknadsföringslagen gäller inte texter och bilder som saknar kommersiellt intresse, till exempel redaktionella texter. Den gäller inte heller politiskt material eller konst. Den omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig av andra anledningar, till exempel reklam som är diskriminerande och nedvärderande eller som kan uppmuntra till olämpligt beteende hos barn. Det är Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) som reglerar den här typen av reklam och det är Reklamombudsmannen som tar emot anmälningar.

Reklamombudsmannens webbplats

Marknadsföringslagen på riksdagens webbplats

Marknadsföring ska vara tydlig

Marknadsföringslagen ställer krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. En kommersiell annons får till exempel inte presenteras på ett sådant sätt att den uppfattas som redaktionell text och ett reklamblad får inte se ut som en tidning. Det ska vara lätt att skilja direktreklam från försändelser med annan information. Redan av ytterkuvertet ska det framgå att försändelsen innehåller reklam. När ett inlägg i en blogg är reklam ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget. Det kan visas på olika sätt, till exempel genom att det står "annons" eller liknande i inlägget eller genom att bloggaren förklarar i text att denne har fått betalning eller annat för att skriva om produkten.

Tydlig avsändare i marknadsföring

Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen. Syftet är att konsumenten lätt ska kunna identifiera vem som står bakom marknadsföringen och var konsumenten kan få tag på dig, till exempel vid reklamation och ångerrätt. Du ska lämna information om ditt namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.

Information i marknadsföring

Du ska i din marknadsföring lämna information som kan ha särskild betydelse för en konsument. Sådan information kan vara produktens innehåll, egenskaper, användningsområde, pris och avtalsvillkor. 

Det finns ingen fullständig uppräkning i marknadsföringslagen som anger vilken information som ska lämnas i marknadsföringen. Det finns däremot mer detaljerade regler om informationsskyldigheten i följande lagar:

 • försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104)
 • konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846)
 • konsumentköplagen (SFS 2022:260)
 • konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716)
 • lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
 • lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (SFS 2002:562)
 • lagen om paketresor (SFS 1992:1672)
 • prisinformationslagen (SFS 2004:347)

Utöver dessa lagar finns självständigt utformade bestämmelser om informationsskyldighet i andra lagar, bland annat inom livsmedels- och läkemedelsområdena. På vissa områden har informationsskyldigheten dessutom preciserats genom allmänna råd och branschöverenskommelser. Ett exempel är kravet på varudeklaration av begagnade bilar och information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Läs mer om regler inom ditt område och bransch

Förbjudna marknadsföringsmetoder

Marknadsföringslagen innehåller ett generellt förbud mot marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed. God marknadsföringssed innebär att god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter vid marknadsföring ska följas.

Förbud mot aggressiv och vilseledande marknadsföring

I marknadsföringslagen finns ett förbud mot aggressiv marknadsföring. Marknadsföring anses vara aggressiv om den innehåller trakasserier, tvång, fysiskt våld eller hot.

Lagen förbjuder även vilseledande marknadsföring, till exempel om den innehåller felaktiga påståenden eller om varan framställs på ett vilseledande sätt. Du får inte använda påståenden i reklamen som är vilseledande när det till exempel handlar om varans kvalitet, pris eller användning. Information som är väsentlig får heller inte utelämnas. Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att informationen har utlämnats.

Marknadsföringens svarta lista

Som tillägg till marknadsföringslagen finns en lista med marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, den så kallade Svarta listan. Listan gäller i alla EU-länder. 

Svarta listan med förbjudna marknadsföringsmetoder på riksdagens webbplats

Marknadsföringen ska anpassas till genomsnittskonsumenten

Marknadsföring bedöms utifrån vad  en genomsnittskonsument uppfattar vid en flyktig kontakt med marknadsföringen. Med genomsnittskonsument avses en konsument som är normalt informerad, uppmärksam och upplyst. Om du marknadsför din produkt till en viss målgrupp bestäms genomsnittskonsumenten ur den gruppen, till exempel om marknadsföringen riktar sig till barn eller äldre personer.

Marknadsföringen bryter mot lagen om den strider mot god marknadsföringssed, är aggressiv eller vilseledande och den påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Läs "När marknadsföringen bryter mot lagen"

Frågor och svar om marknadsföring

 • Vad gäller för prova på-erbjudanden?

  Fråga: Vad gäller för prova på-erbjudanden?
  Svar:

  "Prova på”-erbjudanden är erbjudanden där konsumenten får ett provpaket, gratis eller till en mycket låg kostnad. Dessa erbjudanden är tillåtna men bara när det tydligt framgår vilka villkor som gäller.

  Innan du ingår ett avtal med en konsument måste du tydligt informera konsumenten om vilka villkor som gäller. Till exempel villkor om leverans, pris och uppsägning. Detta krav står i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  Om ett ”prova på”-erbjudande handlar om ett avtal med ett abonnemang där konsumenten efter provperioden måste säga upp eller ångra avtalet för att inte ta emot fler leveranser, är det vilseledande och därmed förbjuden marknadsföring. Det måste tydligt framgå att konsumentens accepterande av ”lockerbjudandet”, till exempel en gratis bok, också leder till ett accepterande av huvuderbjudandet, till exempel en bokprenumeration.

  Vid marknadsföring av denna typ av erbjudanden bör huvuderbjudandet ges en minst lika framträdande presentation som lockerbjudandet. Läs Marknadsdomstolen domar 1983:16 och 1991:29 .

  Senast granskad 13 september 2021
 • Jag vill anordna en pristävling – hur gör jag?

  Fråga: Jag vill anordna en pristävling – hur gör jag?
  Svar:

  I en pristävling ska konsumenten prestera något. Till exempel svara på kunskapsfrågor eller skriva en slogan. Vinnaren ska utses genom att de tävlandes prestationer bedöms enligt regler som du bestämt innan tävlingen. Det får inte vara slumpen som avgör vem som blir vinnare – då räknas det som ett lotteri.

  Mer information om vad som gäller för lotterier enligt Spellagen (2018:1138)

  Det finns ingen specifik lag för pristävlingar utan det är marknadsföringslagen som gäller. All väsentlig information ska tydligt framgå i marknadsföringen.

   

  Senast granskad 3 augusti 2023
 • Får ett företag peka ut andra företag i sin marknadsföring?

  Fråga: Ett företag har med våra produkter i sin marknadsföring. Är det okej?
  Svar:

  En företagare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan företagare eller hens produkter bara om jämförelsen:

  1. inte är vilseledande,
  2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,
  3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,
  4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken,
  5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken,
  6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,
  7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och
  8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma.

  (Marknadsföringslagen 18 §)

  Om dessa krav inte uppfylls kan du anmäla reklamen till oss på Konsumentverket.

  Senast granskad 13 augusti 2021
 • Hur mycket behöver vi ha på lager för att annonsera?

  Fråga: Hur mycket behöver vi ha på lager för att annonsera?
  Svar:

  Att sälja slut på en vara, eller en resa som annonseras till lågt pris, är fullt tillåtet. Däremot krävs det att du haft har haft ett visst antal varor eller platser till det låga pris som du har annonserat om. Antalet varierar beroende på vilken vara det gäller. Är tillgången till en vara mycket begränsad ska det tydligt markeras i annonsen. Om detta inte görs och varorna är för få kan annonsen bedömas som vilseledande enligt marknadsföringslagen. Sådan marknadsföring kan förbjudas av domstol.

  Senast granskad 17 april 2023
 • Vad gäller vid annonsering med fel pris?

  Fråga: Vi har annonserat i tidningen om en vara. Priset blev feltryckt och nu vill en konsument köpa varan till det mycket låga priset. Vad gäller?
  Svar:

  Uppgifter i reklam anses i allmänhet inte vara bindande för annonsören. Villkoren, till exempel priset, bestäms först när konsumenten och säljaren träffas i affären och kommer överens. Även om priset blivit fel i annonsen har du rätt att sälja varan till det rätta priset. Däremot kan du i vissa fall bli ersättningsskyldig för kostnader som konsumenten har haft på grund av den vilseledande annonsen, till exempel för en onödig resa till affären.

  Senast granskad 17 april 2023
 • Vad ska företag tänka på vid rea?

  Fråga: Vi vill rea ut våra produkter. Vad ska vi tänka på?
  Svar:

  För att du ska få använda ordet rea i din reklam ska:

  • försäljningen avse produkter som ingår i företagets ordinarie sortiment
  • försäljningen ske under en begränsad tid, och
  • priserna vara väsentligt lägre än företags normala priser för motsvarande produkter.

  En rea måste vara begränsad i tid

  En rea måste vara begränsad i tid. Det är inte tillåtet för en butik att ständigt ha rea. Hur lång tiden ska vara för en rea kan man inte ange exakt. Det bedöms från fall till fall och beror bland annat på vad det är för typ av vara och vilken bransch det är samt i vilket sammanhang rean äger rum. Enligt Marknadsdomstolen, MD, bör en rea pågå i några få veckor eller högst två månader. I fråga om livsmedel har MD i ett fall satt gränsen till fyra veckor.

  Priset ska vara väsentligt lägre

  Vad som är "väsentligt lägre priser" kan heller inte anges exakt, till exempel i procent av normalpriset. Det får också avgöras från fall till fall, och med utgångspunkt från vad som kan uppfattas som väsentligt för konsumenten. Av betydelse i sammanhanget är också vilken praxis som tillämpas inom olika branscher och för olika slags varor.

  Enligt nya regler ska prissänkningar anges med det lägsta pris som den aktuella varan har haft under de senaste 30 dagarna. Att ange ett annat tidigare pris eller till exempel ett rekommenderat pris är inte tillåtet. Om prissänkningen sker stegvis, är det det lägsta priset som har använts under de senaste 30 dagarna som ska anges. Bestämmelsen gäller inte för vissa varor, till exempel varor med kort hållbarhet. 

  Senast granskad 9 augusti 2023
 • Hur får förpackningar till leksaker se ut?

  Fråga: Jag tillverkar leksaker och funderar på hur förpackningen får se ut?
  Svar:

  När det gäller leksaker får i princip endast innehållet avbildas på förpackningen. Bilder som visar hur man använder leksaken får också användas.

  Senast granskad 23 april 2018
 • Hur får jag använda begreppen konkursutförsäljningar, utförsäljningar och rea?

  Fråga: Hur får jag använda begreppen konkursutförsäljningar, utförsäljningar och rea?
  Svar:

  Du får bara använda begreppet "konkurs" om produkter säljs av ett konkursbo eller för dess räkning.

  Du får bara använda begreppet "utförsäljning" eller uttryck med motsvarande innebörd om det handlar om en slutförsäljning av hela ditt lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än normalt.

  Du får använda begreppet "realisationer", "rea" eller uttryck med motsvarande innebörd om varorna ingår i ditt ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än normalt.

  Senast granskad 17 april 2023
 • Vilseledande förpackningsstorlek

  Fråga: Vad är vilseledande förpackningsstorlek?
  Svar:

  Du får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt. Det skulle kunna vara nödvändigt med extra plats för vissa varor för att de inte ska bli till smulor under transporten.

  Senast granskad 3 augusti 2023
 • Vilseledande efterbildningar

  Fråga: Vad innebär vilseledande efterbildningar?
  Svar:

  Du får inte efterbilda ett annat företags kända och särpräglade produkter så att de kan förväxlas med varandra. Det gäller dock inte efterbildningar där utformningen huvudsakligen syftar till att göra produkten funktionell.

  Det är alltid förbjudet att avsiktligen plagiera ett annat företags produkter på ett sätt som gör att konsumenten tror att de är gjorda av samma tillverkare när så inte är fallet.

  Senast granskad 3 augusti 2023
Senast granskad 23 maj 2024