Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen gäller kreditavtal som du erbjuder konsumenter. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att du inte får erbjuda konsumenter sämre villkor än de som står i lagen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumentkreditlagen

Ett kreditköp är när du inte kräver att konsumenten betalar för varan eller tjänsten direkt, eller när betalningen finansieras med pengar som konsumenten får låna av dig eller någon annan kreditgivare. Till exempel avbetalning eller delbetalning i en butik eller på internet.

Lagen gäller

  • Avtal om kredit som en företagare eller kreditförmedlare erbjuder konsument.

Konsumentkreditlagen på riksdagens webbplats

Läs mer om regler för kredit och andra finansiella tjänster

Företag är skyldig att följa god kreditgivningssed

God kreditgivningssed betyder bland annat att om du lånar ut pengarna till en konsument ska du ha konsumentens intresse i fokus. Du kan till exempel behöva förklara vissa delar av avtalet för att konsumenten ska förstå vad avtalet innebär och vilka kostnader som konsumenten ska betala.

Marknadsföring av krediter

Marknadsföringen av alla slags krediter måste vara måttfull. Det innebär att marknadsföringen ska vara saklig och balanserad. Den får inte heller vara påträngande.

Vid marknadsföring av en högkostnadskredit måste kreditgivaren informera om att det är en högkostnadskredit. Företaget måste också informera om riskerna med skuldsättning samt var konsumenten kan få stöd i budget- och skuldfrågor.

Du måste göra en kreditprövning

Alla kreditgivare måste göra en kreditprövning av konsumenten för att få erbjuda ett kreditavtal. Utifrån kreditprövningen ska du avgöra om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten. Om du inte kan erbjuda konsumenten en kredit är du skyldig att berätta orsaken.

Ge förköpsinformation i god tid innan avtalet ingås

Innan du och konsumenten ingår avtalet om krediten är du skyldig att ge konsumenten viss förköpsinformation. Informationen ska du ge i blanketten "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation". Informationen är standardiserad, vilket innebär att alla kreditgivare måste lämna just den informationen i detta formulär. Blanketten ska du lämna som ett pappersdokument.

Läs mer om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Konsumenten har rätt att ångra kreditavtalet

Konsumenten har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Ångerrätten räknas från dagen då ni ingick avtalet, men tidigast den dag konsumenten fått dokumentationen av avtalet.

Om en konsument ångrar sig ska hen betala tillbaka beloppet inom 30 dagar. Konsumenten ska också betala ränta för dagarna hen haft tillgång till krediten. 

Kreditgivaren ska i sin tur betala tillbaka de avgifter som konsumenten betalat med anledning av kreditavtalet. Återbetalningen ska ske inom 30 dagar från det att kreditgivaren tog emot meddelandet om utnyttjandet av ångerrätten.

Du kan ta tillbaka varan

Du kan välja att ta tillbaka varan som konsumenten har köpt på kredit om konsumenten inte sköter betalningarna.

För att ha rätt till det måste du upplysa konsumenten om detta redan vid köpet av varan. Ett sådant villkor kallas för återtagandeförbehåll och måste stå med i avtalet.

Ange den effektiva räntan när du marknadsför kreditavtal

När du ska marknadsföra kreditavtal ställer lagen krav på att du ska ange den effektiva räntan för krediten. Den effektiva räntan anger den samlade kostnaden för krediten - den nominella räntan plus samtliga tillägg och avgifter som konsumenten ska betala - uttryckt som en årsränta i procent. Den effektiva räntan är viktig för att konsumenter ska kunna jämföra krediter.

Läs mer om högkostnadskrediter och förändringarna i konsumentkreditlagen från och med den 1 september 2018

Senast granskad 23 maj 2024