Kläder och andra textilier

Kläder och andra textilier ska uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas på den svenska marknaden. Generellt omfattas kläder och andra textilier av kraven i produktsäkerhetslagen. Du som företagare måste säkerställa att dina varor uppfyller kraven.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

För att din vara ska anses säker behöver du bland annat se till att utformning, egenskaper och tillverkning är korrekt så att den uppfyller säkerhetskraven inom EU. Andra faktorer som spelar in för säkerheten är val av material, brandsäkerhet, krav på produktionskontroll samt riskbedömning av hur varan används.

Varors egenskaper kontrolleras lämpligen genom att du ber leverantören/tillverkaren visa upp ett godkänt provningsprotokoll enligt gällande standard. Ett alternativ är att du själv beställer en provning av varan vid ett kompetent provningsinstitut.

Det finns många standarder för kläder och andra textilier. Vissa är kopplade till kvalitet och andra till säkerhetskrav för att minska risken för personskador. Mer om standardisering inom området textil finns hos Sveriges Institut för Standarder (SIS).

Standardutveckling Textil SIS/TK 160 på sis.se

Sammanställning lista med textilstandarder 2023 på sis.se

Risker med textila varor i barns sovmiljö

Det är viktigt att varor som finns i barns sovmiljö är säkra. Det gäller till exempel täcken, påslakan, spjälskydd, sovpåsar och babybäddar. Barn andas främst genom näsan den första tiden och det är viktigt att andningsvägarna inte blir övertäckta. Det finns bland annat krav på varans utformning, kontroll av farliga öppningar, längdmått på snören/band, kontroll av smådelar som kan lossna, krav på sömmar och stygnlängd samt krav på hur varmt materialet får vara.

De standarder med säkerhetskrav som finns kan även tillämpas vid riskbedömning av andra varor som inte har någon standard men som har liknande säkerhetsrisker.

Standarder med säkerhetskrav:

  • Barntäcken i spjälsäng SS-EN 16779-1
  • Påslakan till barntäcken SS-EN 16779-2
  • Spjälskydd för barn SS-EN 16780
  • Sovpåsar SS-EN 16781

Babybäddar

Babybädd eller babynest är en babyprodukt som används i föräldrarnas säng, i spjälsängen, vaggan eller barnvagnen. För babybäddar finns idag ingen europeisk standard som ställer krav på utformningen. Därför är det extra viktigt att du som är tillverkare analyserar vilka risker varan kan ha och säkerställer att dessa undviks. 

Exempel på risker med babybäddar

Babybäddar som har en botten eller sidor som är mjukt och fluffigt stoppade är en säkerhetsrisk. I USA har det förekommit allvarliga olyckor med mjukt vadderade/fluffiga spjälskydd. En fara som kan uppstå är kvävning om barnet kommer emot materialet med ansiktet och inte kan ta sig ur positionen.

Långa snören, snoddar och handtag kan innebära att barnet fastnar med olika kroppsdelar eller riskerar att strypas. Fallrisker uppstår om bädden ställs på ett högt underlag eller om barnet bärs liggande i bädden. Av den anledningen är det olämpligt att det finns handtag på babybäddar.

Mer om barnprodukter

Textila varor med en skyddsfunktion

Textila varor avsedda för privatpersoner för att skydda mot stark värme omfattas av reglerna för personlig skyddsutrustning. Några exempel är ugnsvantar och grytlappar. Samma regler gäller även för textila varor som bärs av användaren med syfte att personen ska synas bättre i mörker. Några exempel är jackor, mössor och vantar. Utgångspunkten är att om ett plagg ska ge en skyddsfunktion, annat än mot väder och vind, utgör plagget en personlig skyddsutrustning.

Mer om regler för personlig skyddsutrustning

Brandrisk i textila varor

En av säkerhetsriskerna med kläder och andra textilier är brand. Ett sätt att nå en rimlig säkerhetsnivå är att följa gällande standarder. Standarderna ställer krav på hur fort branden får sprida sig i materialet för att varan ska anses som säker. För att veta om varan klarar kraven ska du som företagare kunna visa upp dokumentation som styrker säkerheten.

Det finns ett antal standarder inom EU och ISO som kan användas för att kontrollera varans säkerhet gällande brännbarhet. En sammanställning av standarder för exempelvis gardiner, draperier och bäddprodukter finns hos Svenska Institutet för standarder (SIS).

Lista över textilstandarder på SIS webbplats

Mer om brandrisk i kläder

Minska risken för brand

Det förekommer att flamskyddsmedel används för att minska antändligheten på varor. Flamskyddsmedel kan dock vara farliga för hälsan och miljön och bör undvikas så långt som möjligt. Det finns andra sätt att minska en varas antändlighet, till exempel genom att använda naturliga material och speciella vävtekniker vid tillverkning. En genomtänkt utformning av varan kan också minska varans antändlighet. Även ett tygs vikt per area kan påverka tygets antändlighet. För att förhindra spridning av brand från en varas ytskikt till dess stoppning kan ett särskilt ”mellanlager” läggas in som skydd.

Du behöver veta vilka kemikalier som ingår i din vara. Du kan läsa mer om krav på kemikalier hos Kemikalieinspektionen.

Stöd till företag på Kemikalieinspektionens webbplats

Varor som används i offentlig miljö

För varor som används i offentlig miljö finns en vägledning framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vägledningen visar på risker med lös inredning som används i till exempel restauranger, hotell och samlingslokaler. Den lyfter fram hur viktigt det är att varor inte antänds lätt och orsakar snabb brandspridning.

Vägledningen Brandskydd och lös inredning på MSB:s webbplats

Mer om brandkrav för lös inredning på MSB:s webbplats

MSB har även en äldre broschyr som beskriver risker men som inte har uppdaterats med senaste standard och lagstiftning. Den kan ändå användas vid riskbedömning av varor:

Broschyren Brandkrav på lös inredning på MSB:s webbplats

Märkning av textila produkter

Det finns särskilda lagkrav på märkning av textila produkter kopplat till EU:s fiberförordning, även kallad textilförordningen. Du kan läsa mer om fiberförordningen och regler för märkning av kläder här på vår webbplats.

Mer om märkning av textila produkter

Mer om produktsäkerhet för dig som företagare

Vi har samlat viktig information om produktsäkerhet för dig som företagare här på vår webbplats. Bland annat om hur du kommer igång med ditt säkerhetsarbete och vad du gör om du sålt en farlig vara eller tjänst. Du hittar även innehåll om säkerhetsstandarder, produktsäkerhetslagen och om vad som gäller för de olika rollerna tillverkare, importör och distributör.

Om produktsäkerhet för dig som företagare

Senast granskad 21 februari 2024