Flyttjänster

Det är viktigt att du som vill starta eller redan bedriver en flyttfirma med syfte att marknadsföra och sälja flyttjänster innehar de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten. Bland annat måste du ha ett yrkestrafikstillstånd.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Flytt- och städtjänster

Yrkestrafiktillstånd

Enligt yrkestrafiklagen ska ett företag som yrkesmässigt transporterar gods åt någon annan inneha ett så kallat yrkestrafiktillstånd. En företagare som inte har yrkestrafiktillstånd men ändå yrkesmässigt transporterar gods åt någon annan gör sig skyldig till olaga yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen.

Om yrkestrafiktillstånd på Transportstyrelsens webbplats

Att marknadsföra flyttjänster som innefattar godstrafik utan att inneha yrkestrafiktillstånd strider mot marknadsföringslagen.

BÖ 2010:09 Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund

PDF 332 KB. Öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse om allmänna bestämmelser som ska tillämpas av medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund vid utförande av bohagsflytt åt konsumenter.

Avtal som ingås på distans

Om din flyttfirma har ett system där avtal med konsumenter ingås på distans till exempel genom mejl, telefon eller offertförfrågan på webbplatsen så omfattas flyttjänsten av distansavtalslagen (DAL). Företaget är då skyldigt att ge viss information till konsumenten innan avtalet ingås, några av dem är:

 • Företagets organisationsnummer och kontaktuppgifter
 • Tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Pris, inklusive skatter och avgifter
 • Villkor för betalning samt fullgörande
 • Konsumentens rätt att reklamera
 • Om det finns en ångerrätt och villkor för denna
 • Om konsumenten är skyldig att ersätta företaget om konsumenten ångrar sig efter det att tjänsten har påbörjats
 • Villkoren för att säga upp avtalet
 • Vilka möjligheter som finns att lösa en tvist utanför domstol

De här punkterna anses vara väsentlig information enligt marknadsföringslagen. Att utelämna sådan information är vilseledande marknadsföring.

Mer om regler för marknadsföring

Distansavtalslagen (DAL) sammanfattad

Ångerrätt för transporttjänster

Transporttjänster är undantagna från bestämmelserna om ångerrätt. Det innebär att konsumenter som bokar en flyttjänst där bohaget ska packas och transporteras från en plats till en annan, inte har rätt att använda sig av ångerrätten. Du som företagare är dock skyldig att informera konsumenten om att ångerrätten inte gäller enligt informationsskyldigheten i distansavtalslagen.  

Ångerrätt för magasineringstjänster

Ångerrätten gäller för magasinerings- och lagringstjänster. Det innebär att en konsument alltid har rätt att ångra sig inom 14 dagar från det att avtalet har ingåtts. Konsumenten har alltid rätt att använda sig av ångerrätten, även om tjänsten är påbörjad, men rätten gäller bara så länge som tjänsten inte är fullgjord.  

Om du innan tjänsten påbörjades, har informerat konsumenten om villkor för ångerrätten och konsumenten uttryckligen begär att tjänsten påbörjas trots att ångerfristen inte har löpt ut, har företaget rätt att ta ut en proportionell del av priset för den del av tjänsten som redan har utförts. Om tjänsten däremot har påbörjats utan att konsumenten på ett aktivt sätt uttryckligen begärt att den ska göra det, har företaget inte rätt att ta ut en proportionell del av priset av den del av tjänsten som redan har utförts. ”Uttryckligen begärt” innebär att konsumenten måste göra något aktivt för att visa att tjänsten ska påbörjas. Exempel på sådana aktiva handlingar är att konsumenten klickat i en särskild ruta där det tydligt framgår att tjänsten ska påbörjas eller att konsumenten på annat sätt skrivit under att tjänsten ska påbörjas. Det är alltså inte tillräckligt att företaget upplyser konsumenten om att tjänsten ska påbörjas. Det räcker inte heller med att konsumenten inte protesterat när tjänsten påbörjades.

Avtalsvillkor för flyttjänster

 • Avtalsvillkoren bör finnas tillgängliga för konsumenten och finnas tydligt tillgängliga på företagets webbplats.
 • Konsumenten ska få ta del av avtalsvillkoren senast innan avtal träffas.

Avtalsvillkorslagen sammanfattad

Prisinformation för flyttjänster

Prisinformationslagen ställer krav på att företag ska lämna korrekt och tydlig information om priser. Lagen är en så kallad ramlag som fylls ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser. Information om prissättningen ska finnas lätt tillgänglig där du bedriver din rörelse, där du marknadsför dina tjänster eller i ett kontrakt.

Prisinformationslagen sammanfattad

Senast granskad 23 maj 2024