Hur ett tillsynsärende går till

När vi får kännedom om ett konsumentproblem som har stor betydelse för många konsumenter har vi möjlighet att starta ett ärende. Information om problemet kan vi få på många sätt, till exempel genom anmälningar, kontakt med andra myndigheter eller genom vår omvärldsbevakning. Så här går hanteringen av ett ärende till.

Steg 1 – Vi gör en samlad bedömning av tillgängligt material

Om Konsumentverket får in en eller flera anmälningar mot ett företag gör vi en bedömning om ett ärende ska öppnas. Bedömningen görs bland annat utifrån antal anmälningar och hur stor konsumentnyttan antas vara. Konsumentverket granskar sedan anmälan och den marknadsföring, de avtalsvillkor eller den säkerhetsbrist som anmälan handlar om. I vissa fall behöver vi kontakta dig som anmält för ytterligare information.

Steg 2 – Vi kontaktar företaget

Om materialet anses tillräckligt för att öppna ett tillsynsärende kontaktar vi företaget och informerar om den misstänkta överträdelsen. Företaget ska då återkomma med svar om vilka åtgärder de planerar för att rätta till överträdelsen. Ibland behöver vi kontakta företaget för mer information innan vi kan avgöra om en överträdelse har skett eller inte.

Du som anmält får inget besked om anmälan inneburit att Konsumentverket har inlett ett tillsynsärende mot företaget.


I vårt diarium på webben kan du se vilka anmälningar och ärenden vi har registrerade mot ett visst företag.

Steg 3 - Vi avslutar ärendet eller överlämnar det till Konsumentombudsmannen

Om företaget går med på att rätta till bristerna, eller undanröjer risken med en farlig vara eller tjänst, avslutar vi ärendet. Vi kan också avsluta ärendet om vi, efter företagets svar, bedömer att inget fel har begåtts.

Om vi inte kan komma överens med företaget har vi möjlighet att lämna över ärendet till Konsumentombudsmannen (KO). Överlämning till KO kan göras i alla ärenden utom de som handlar om varors och tjänsters säkerhet. I sådana ärenden kan Konsumentverket förelägga företag att vidta korrigerande åtgärder och i yttersta fall förbjuda dem att sälja en vara eller tjänst.

KO kan utfärda ett förbudsföreläggande eller ett informationsföreläggande, om rättsläget bedöms klart.

KO kan också lämna in en ansökan om stämning till domstol. Till exempel om

  • rättsläget är oklart
  • överträdelsen är av särskilt allvarlig art eller omfattning 
  • överträdelsen berör särskilt viktiga konsumentintressen.

Mer om Konsumentverkets arbete med tillsyn

När det gäller tullärenden, där varor som importeras till Sverige inte uppfyller gällande krav, kan dessa stoppas från att komma ut på marknaden. I sådana fall gäller som regel inte möjligheten till frivillig rättelse för företagen.

Mer om tullkontroll vid import på våra informationssidor till företag

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 30 maj 2023