Studie om undervisning i reklam

Ungdomar möter reklam i många olika former i sin vardag och reklamgreppen förändras och förfinas hela tiden. Detta är utgångspunkten för en förstudie gjord av Konsumentverket.

Det innebär att det kan vara svårt för unga användare att koda den kommersiella kommunikationen som de exponeras för på de nya plattformarna. Det kräver att ungdomarna får kunskap för att kunna förstå vad reklamen kommunicerar, direkt eller indirekt.

Hur är situationen?

Det är en del av skolans uppdrag, men gymnasielärare har gett uttryck för att de saknar bra undervisningsmaterial. Konsumentverket har av den anledningen gjort en förstudie för att skapa sig en bild av undervisningen om reklam och källkritiskt tänkande i gymnasiegemensamma ämnen.

Förstudiens olika delar presenteras enligt följande:

  1. Enkätundersökning till gymnasielärare
  2. Intervjuer med gymnasielärare 
  3. Fokusgruppsmöte med gymnasieelever 
  4. Innehållsanalyser av läromedel 
  5. Omvärlden

Bra underlag

Förstudien gav en bra bild av undervisningen om reklam i gymnasiet, där inte minst lärarna bidrog med intressanta svar. Ett axplock från sammanfattningen visar att reklam har ett litet utrymme i styrdokumenten, men går att ta in i olika områden i till exempel samhällskunskap. Lärarna lägger två till fem timmar på undervisning i reklam och de flesta använder eget material. Läroböckerna i samhällskunskap är inte uppdaterade och behandlar inte ny reklam i nya kanaler, till exempel sociala medier. Det befintliga materialet kunde också vara mer konkret och främja elevernas egen förmåga att analysera och tänka kritiskt

Andra myndigheter har också tagit del av underlaget och vi har diskuterat resultatet. Ett framtida fokus är hur vi kan bidra till att öka gymnasieelevernas kritiska förhållningssätt till reklamens bakomliggande syfte.

Undervisning om reklam - En förstudie om undervisning på gymnasiet

Senast granskad 1 mars 2022