Studie om undervisning för hållbar konsumtion

Konsumentverket har frågat lärare hur de undervisar om miljömässigt hållbar konsumtion, vilka material de använder och vilket behov av stöd de har. Undersökningen genomfördes 2017.

Undersökningen gick ut till lärare i grundskolan för årskurs 7–9 i hem- och konsumentkunskap, naturorienterande ämnen samt geografi och lärare på gymnasiet i naturkunskap och samhällskunskap. Totalt svarade nästan 900 lärare på undersökningen.

Utdrag från resultatet

 • Knappt hälften använder sig av de globala målen (Agenda 2030) i sin undervisning.
 • De flesta jobbar inom ramen för sitt eget ämne, inte ämnesövergripande.
 • Grundskolelärare använder i högre utsträckning läromedel från förlag medan gymnasielärare använder eget producerat material.
 • De som använder eget producerat material anger i huvudsak att det är ”mitt arbetssätt” och att de ser brister i det material som finns.
 • En av tre känner att de saknar tillräckligt stöd från skolledningen i sin undervisning om hållbar konsumtion.
 • Ungefär hälften saknar tid att förbereda sin undervisning.
 • Få har genomgått kompetensutveckling inom ämnet men de bedömer ändå att de har god kunskap inom ämnet.
 • Bank med färdiga lektionsupplägg, webbportal och korta filmavsnitt uppges främja undervisningen.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka förutsättningar lärare har att undervisa om konsumtionens påverkan på miljön. Under 2017 fick vi på Konsumentverket ett regeringsuppdrag som handlar om att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster. En del av uppdraget är att genomföra insatser som stödjer undervisningen inom området. Resultatet av den här undersökningen är ett bra underlag för oss att prioritera vilka insatser som behövs. Förhoppningen är att fler aktörer kan ha nytta av resultatet.

Resultatet redovisas både på totalnivå och uppdelat per ämne. Här nedan tar du del av hela undersökningen. Där finns även de enkätfrågor som lärarna fick besvara.

Skolans undervisning för miljömässigt hållbar konsumtion

Enkätfrågor

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 mars 2022