Frivilligt att lämna garanti

När du lämnar garanti på en vara innebär det att du ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för dig att lämna garanti.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Garanti på hallakonsument.se

Eftersom det är frivilligt att lämna garanti så är det upp till dig att bestämma hur länge garantin ska gälla. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Du kan också utforma garantin så att en viss egenskap hos varan garanteras. Till exempel vagnskadegaranti. Det är viktigt att det framgår vad garantin omfattar så att både du och konsumenten vet vad som gäller för köpet.

Lämna skriftlig information om garantin

Du ska lämna tydlig information om garantins innehåll, vad som krävs för att en konsument ska kunna använda garantin och det ska framgå att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt lagen. Till exempel reklamationsrätten. Informationen ska lämnas skriftligt.

Om konsumenten vill använda garantin

Om varan försämras under garantitiden är du skyldig att göra något av följande:

  • att reparera varan
  • att erbjuda konsumenten en annan vara
  • att göra avdrag på priset
  • att ta tillbaka varan och ge pengarna tillbaka

Garantin gäller inte om konsumenten varit oaktsam

Garantin gäller inte alltid. Vid nedanstående punkter kan inte konsumenten kräva att garantin ska gälla:

  • en olyckshändelse efter det att konsumenten har fått varan
  • vid vanvård
  • onormal användning
  • att konsumenten inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Det är du som måste bevisa att något av ovanstående faktiskt har inträffat.

Reklamation och garanti är inte samma sak

En konsument har alltid tre år på sig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan konsumenten fick den.

Garanti är frivillig och kan ses mer som en bonus. En garanti med kortare giltighetstid än tre år innebär inte att reklamationstiden förkortas. En konsument kan alltså ha både reklamationsrätt och garanti.

Senast granskad 21 april 2022