Frivilligt att lämna garanti

När du lämnar garanti på en vara innebär det att du ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för dig att lämna garanti.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Garanti

Eftersom det är frivilligt att lämna garanti är det upp till dig att bestämma hur länge garantin ska gälla. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid. Du kan också utforma garantin så att en viss egenskap hos varan garanteras, till exempel vagnskadegaranti. Det är viktigt att det framgår vad garantin omfattar så att både du och konsumenten vet vad som gäller för köpet.

Lämna skriftlig information om garantin

Du ska lämna tydlig information om garantins innehåll och vad som krävs för att en konsument ska kunna använda garantin. Det ska också framgå att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt lag, till exempel reklamationsrätten. I samband med att du lämnar garantin ska du också lämna klar och begriplig information om företagets namn och adress samt vilken produkt som garantin gäller. Informationen ska lämnas skriftligt i en handling till konsumenten vid försäljningen och senast vid avlämnandet av produkten.

Om konsumenten vill använda garantin

Om varan försämras under garantitiden och konsumenten kontaktar dig för att nyttja garantin, är du skyldig att göra något av följande:

  • reparera varan
  • erbjuda konsumenten en annan vara
  • göra avdrag på priset
  • ta tillbaka varan och ge pengarna tillbaka till konsumenten

Garantin gäller inte om konsumenten varit oaktsam

Garantin gäller inte alltid. Vid nedanstående punkter kan inte konsumenten kräva att garantin ska gälla:

  • om en olyckshändelse inträffat efter det att konsumenten har fått varan
  • vid vanvård
  • vid onormal användning
  • om konsumenten inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Det är du som måste bevisa att något av ovanstående faktiskt har inträffat.

Reklamation och garanti är inte samma sak

En konsument har alltid tre år på sig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan konsumenten fick den. Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades ska som huvudregel anses vara ett ursprungligt fel. Detta innebär att du som huvudregel är ansvarig för fel som visar sig inom denna tid om du inte lyckas visa annat.

Garanti är till skillnad från reklamationsrätt frivilligt och kan ses som en bonus för konsumenten. En garanti med kortare giltighetstid än tre år innebär inte att reklamationstiden förkortas. En konsument kan alltså ha både reklamationsrätt och garanti.

För att du ska få kalla något garanti krävs det att konsumenten får en förmån som går utöver lag, till exempel en garantitid på 36 månader.

Mer om reklamation på sidan Fel på varan som kunden köpt

Senast granskad 26 april 2023