Så hänger lagstiftningen ihop

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för varor och tjänster. För att underlätta den fria rörligheten är reglerna för varor gemensamma. En grundregel för alla varor är att det är du som näringsidkare som är ansvarig för att varan du säljer är säker.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

På EU:s inre marknad ingår EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. Gemensamma regler för att underlätta fri rörlighet gäller alltså i samtliga dessa länder. Tänk på att det alltid är ditt ansvar som företagare att ta reda på vilken lagstiftning som gäller för just din vara eller tjänst och förvissa dig om att kraven är uppfyllda.

Produktsäkerhetslagen reglerar varor i Sverige

De flesta konsumentvaror som kläder, möbler, barnprodukter och sportutrustning regleras i Sverige av produktsäkerhetslagen. Undantag när det gäller sportutrustning är personliga skydd. Lagen genomför EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet. Dessa konsumentvaror kan istället omfattas av nationell lagstiftning i andra EU/EES-länder.

Speciallagstiftning med krav på tillverkare

Vissa typer av konsumentvaror omfattas av speciallagstiftning med harmoniserade krav för själva varorna, eller för risker de kan medföra. Några exempel är leksaker, personlig skyddsutrustning och hemelektronik. För de varorna måste tillverkaren, utöver att uppfylla säkerhetskraven, även säkerställa att varorna uppfyller alla regler om märkning och dokumentation. Som tillverkare måste du göra en riskanalys och se till att varorna uppfyller alla regler innan de släpps ut på EU-marknaden. Det här kallas bedömning av överensstämmelse och ska göras under både design- och tillverkningsfasen.

Olika krav beroende på vara och roll

Du har alltid ett ansvar för att de produkter du erbjuder är säkra och uppfyller lagstiftningens krav. Hur ditt ansvar ser ut beror på om du betraktas som tillverkare, importör eller distributör. Det är därför viktigt att du tar reda på vilken roll du har.

Mer om tillverkare, importör och distributör

Fler krav i standarder

Speciallagstiftningen med harmoniserade krav för vissa varor och risker innehåller endast grundläggande krav. Fler tekniska detaljer finns istället i standarder som utarbetats av europeiska standardiseringsorgan. Standarderna är inom de flesta sektorer frivilliga för dig som tillverkare att tillämpa. Men en vara som uppfyller de krav som anges i standarden förutsätts också uppfylla den aktuella speciallagstiftningens krav. Att prova en vara gentemot en gällande standard är ofta det enklaste och billigaste sätter att förvissa dig om att kraven är uppfyllda. Som tillverkare kan du dock välja att inte tillämpa standarden utan i stället visa att varan uppfyller gällande krav på annat sätt.

Mer om säkerhetsstandarder för konsumentvaror

Krav på CE-märkning för vissa varor

Enbart varor som har en lagstiftning som kräver CE-märkning ska förses med CE-märket. Exempel är leksaker och personlig skyddsutrustning. Att en vara är korrekt CE-märkt är en förutsättning för att den ska få säljas överhuvudtaget. Det är därför viktigt att du har koll på om din vara ska vara CE-märkt eller inte. Om lagstiftningen för en produkt inte föreskriver CE-märkning får inte varan CE-märkas.

Mer om CE-märkning för varor

Lista med EU-direktiv och förordningar

Marknadskontrollrådet har sammanställt en lista med EU-direktiv och förordningar som gäller för olika varor. Rådet har även information om vilken myndighet som utövar marknadskontroll för respektive vara eller risk.

Produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Senast granskad 23 januari 2024