Så hänger lagstiftningen ihop

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för varor och tjänster. För att underlätta den fria rörligheten är reglerna för varor gemensamma. En grundregel för alla varor är att det är du som näringsidkare som är ansvarig för att varan du säljer är säker.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

På EU:s inre marknad ingår EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. Gemensamma regler för att underlätta fri rörlighet gäller alltså i samtliga dessa länder. Tänk på att det alltid är ditt ansvar som företagare att ta reda på vilken lagstiftning som gäller för just din vara eller tjänst och förvissa dig om att kraven är uppfyllda.

Produktsäkerhetslagen reglerar varor i Sverige

De flesta konsumentvaror som kläder, möbler, barnprodukter och sportutrustning regleras i Sverige av produktsäkerhetslagen. Undantag när det gäller sportutrustnig är personliga skydd. Lagen genomför EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet. Dessa konsumentvaror kan istället omfattas av nationell lagstiftning i andra EU/EES-länder.

Speciallagstiftning med krav på tillverkare

Vissa typer av konsumentvaror omfattas av speciallagstiftning med harmoniserade krav för själva varorna, eller för risker de kan medföra. Några exempel är leksaker, personlig skyddsutrustning och hemelektronik. För de varorna måste tillverkaren, utöver att uppfylla säkerhetskraven, även säkerställa att varorna uppfyller alla regler om märkning och dokumentation. Som tillverkare måste du göra en riskanalys och se till att varorna uppfyller alla regler innan de släpps ut på EU-marknaden. Det här kallas bedömning av överensstämmelse och ska göras under både design- och tillverkningsfasen.

Fler krav i standarder

Speciallagstiftningen med harmoniserade krav för vissa varor och risker innehåller endast grundläggande krav. Fler tekniska detaljer finns istället i standarder som utarbetats av europeiska standardiseringsorgan. Standarderna är inom de flesta sektorer frivilliga för dig som tillverkare att tillämpa. Men en vara som uppfyller de krav som anges i standarden förutsätts också uppfylla den aktuella speciallagstiftningens krav. Att prova en vara gentemot en gällande standard är ofta det enklaste och billigaste sätter att förvissa dig om att kraven är uppfyllda. Som tillverkare kan du dock välja att inte tillämpa standarden utan i stället visa att varan uppfyller gällande krav på annat sätt.

Lista med EU-direktiv och förordningar

Marknadskontrollrådet har sammanställt en lista med EU-direktiv och förordningar som gäller för olika varor. Rådet har även information om vilken myndighet som utövar marknadskontroll för respektive vara eller risk.

Produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Senast granskad 16 december 2021